Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. oktober 2020 om retting av den tsjekkiske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 23 October 2020 correcting the Czech language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den tjekkiske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 indeholder fejl i artikel 182, stk. 1, artikel 190, stk. 1, og 2, artikel 331, stk. 1, litra a), artikel 332, stk. 1, indledningen og litra a), artikel 333, stk. 1, indledningen og litra a), artikel 335, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 343, stk. 5, litra a), nr. iv), artikel 346, stk. 1, litra a), artikel 350, stk. 1, litra a), artikel 351, stk. 1, artikel 351, stk. 2, litra c), artikel 352, stk. 2, artikel 355, stk. 4, litra b), artikel 377, stk. 1, og artikel 380, litra b), nr. i), hvilket ændrer tekstens betydning.

(2) Den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet