Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/442 av 17. desember 2019 om retting av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/442 of 17 December 2019 correcting Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder to mindre rettelser av de utfyllende reglene til solvensregelverket som gjelder for forsikringsforetak (Solvens II). De utfyllende reglene er gitt ved forordning (EU) 2015/35. I denne forordningen rettes en liten feil i en tabell vedrørende beregningen av kapitalkrav for flomrisiko i Storbritannia og Nord-Irland. I tillegg rettes en referanse i artikkel 84. Ingen av rettelsene har praktisk betydning for norske forsikringsforetak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse rettelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning og er trådt i kraft. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2020
Anvendes fra i Norge
18.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0442
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro