Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med utjevningsordninger for helserisiko i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2013 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to standard deviations in relation to health risk equalisation systems in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden angir standardavvik som skal benyttes ved beregning av premie- og reserverisiko i helseforsikringsrisikomodulen under Solvens II. Den er imidlertid kun gjeldende for utjevningssystemet for helserisiko i Nederland, og norske forsikringsforetak vil derfor ikke være berørt av den tekniske standarden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Standarden er kun gjeldende for utjevningssystemet for helserisiko i Nederland, og berører ikke norske forsikringsforetak. Den tekniske standarden har derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2015
Anvendelsesdato i EU
02.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro