Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2103 av 27. november 2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2103 of 27 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer og veiledninger for innrapportering til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2450/2015). Endringene er i hovedsak begrenset til feilrettinger og presisieringer i skjemaer og veiledning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2000
Anvendelsesdato i EU
30.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2020
Anvendes fra i Norge
06.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro