Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2102 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til offentliggjøring av opplysninger som brukes i beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2102 of 27 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2452 with regard to the disclosure of information used in the calculation of the adjustment for the loss-absorbing capacity of deferred taxes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon i rapporten om solvens og finansiell stilling til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2452/2015). Endringene er begrenset til feilrettinger og presisieringer i skjemaer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2020
Anvendes fra i Norge
06.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2102
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro