Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1397 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som eit ernæringsmessig tilsetjingsstoff og om utvida bruk av tilsetjingsstoffet, om godkjenning av L-isoleucin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar og om oppheving av forordning (EF) nr. 348/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1397 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-isoleucine produced by Escherichia coli FERM ABP-10641 as a nutritional additive, its extension of use and the authorisation of L-isoleucine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 348/2010

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av aminosyren L-isolaucin produsert med hjelp av en genmodifisert stamme av Escherichia coli (FERM ABP-10641) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Rettsakten gjelder også godkjenning som aromastoff. Det ble ikke funnet levende celler fra stammene eller rekombinant DNA i produktet. Rettsakten inkluderer også utvidet bruk av L-isolaucin produsert med hjelp av ikke-genmodifiserte stamme av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80189) til også å gjelde drikkevann. Det er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning til drikkevann, og det skal merkes med at man må ta hensyn til dette. Når det gjelder bruk som aromastoff skal det også merkes med anbefalt dose. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-isolaucin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro