Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2315 av 25. november 2022 om fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2315 of 25 November 2022 renewing the approval of the low-risk active substance heptamaloxyloglucan in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2022)

Sammendrag av innhold
Heptamaloksyloglukan regodkjennes som lavrisiko aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 28. februar 2038. Stoffet er naturlig forekommende i både planter og jord, og den bruken av stoffet som er aktuell som plantevernmiddel, medfører liten annen påvirking av mennesker, dyr eller miljø enn den naturlige påvirkningen av stoffet. Det har ved vurderingen av søknaden om regodkjenning av heptamaloksyloglukan heller ikke framkommet andre betenkeligheter av betydning, og det er ansett at kriteriene for ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

Stoffet flyttes med denne regodkjenningen fra liste A til liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Heptamaloksyloglukan inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Heptamaloksyloglukan brukes som et plantestyrkende middel i vindruer for beskyttelse mot frostskader.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 28. november 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2022
Anvendelsesdato i EU
18.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet