Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, eggleggende høns, slaktekalkuner, slakteender, diende smågris, slaktegris og avlspurker, og om oppheving av forordning (EF) nr. 785/2007 (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som opptrer som Danisco Animal Nutrition og representert av Genencor International B.V.)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the renewal of the authorisation of 6-phytase produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening, ducks for fattening, weaned piglets, pigs for fattening and sows and repealing Regulation (EC) No 785/2007 (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og endret godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-mannanase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Paenibacillus lentus (DSM 32052) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet var tidligere bare godkjent for slaktekyllinger og er nå foreslått utvidet til også å gjelde livkylling, slaktekalkun, avlskalkun og fjørfearter av mindre økonomisk betydning. Mikroorganismestammen er også endret fra den tidligere godkjenningen. Det er ikke rester fra mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet (79 200 U/kg fôr).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet