Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/116 av 16. januar 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/116 of 16 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance oxamyl

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2023)

Sammendrag av innhold

Oksamyl er fra tidligere godkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler. Det er på korrekt måte og til korrekt tid kommet søknad om fornyet godkjenning av stoffet, og dermed videre oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Utløpsdatoen for godkjenningen av oksamyl var imidlertid allerede 31. januar 2023, men vurderingen av søknaden om regodkjenning har blitt forsinket av grunner som søkeren ikke har noen innflytelse over.

Det er derfor gjennom denne forordningen besluttet å forlenge godkjenningen for oksamyl fram til 31. oktober 2023.   

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Oksamyl  er ikke godkjent som aktivt stoff i plantevernmiddel på det norske markedet.

Stoffet er beregnet på bekjempelse av nematoder i poteter, tobakk m.fl.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 17. januar 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2023
Anvendelsesdato i EU
20.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet