Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/970 av 27. mai 2016 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission Directive (EU) 2016/970 of 27 May 2016 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2016)

Sammendrag av innhold
Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 27. mai 2016 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF). Det forutsettes at medlemsstatene iverksetter direktivet innen 28 september 2016.

Status
Ved endringsdirektiv 2016/970 (EU) erstattes, for sjette gang, vedlegget d.v.s listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF, ICT- direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfor EU/EØS området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning
ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg I til forskriften.

Rettslige konsekvenser
Listen over forsvarsrealterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Endringsdirektivet innebærer ingen substansendringer ift. ICT direktivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.06.2016
Gjennomføringsfrist i EU
21.09.2016
Anvendelsesdato i EU
28.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 286-288
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L0970
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro