Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 58/2013 av 23. januar 2013 som endrer forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 om opprettelse av en EF-tollkodeks

Commission Implementing Regulation (EU) No 58/2013 of 23 January 2013 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2013

Nærmere omtale

Red.anm.: Forordningen er relevant for Norge, men ikke Island og Liechtenstein.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2006 af 18. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks indførtes begrebet autoriseret økonomisk operatør. Erhvervsdrivende, som opfylder betingelserne for at få fuld status som autoriseret økonomisk operatør (AEO) eller opnå status i henhold til »AEO — sikkerhed og sikring«, bør betragtes som pålidelige partnere i forsyningskæden og bør derfor være omfattet af lettelser med hensyn til toldkontrol vedrørende sikkerhed og sikring.

(2) Unionen anerkender bestemte tredjelandes handelspartnerskabsprogrammer, som er udviklet i overensstemmelse med Verdenstoldorganisationens rammestandarder for at sikre og fremme den globale samhandel. Som følge deraf indrømmer Unionen lettelser til de økonomiske operatører i et tredjeland, som deltager i toldmyndighedernes program i det pågældende tredjeland. Det er derfor nødvendigt at indføre instrumenter, der gør det muligt, at man i de summariske indgangsangivelser kan identificere de økonomiske operatører, som deltager i et tredjelands handelspartnerskabsprogram. De relevante lettelser vil kun blive indrømmet, såfremt disse økonomiske operatører behørigt kan identificeres i de summariske indgangsangivelser.

(3) Bilag 30a til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 bør derfor tilpasses, så det entydige identifikationsnummer på økonomiske operatører fra et tredjeland kan angives.

(4) Forordning (EF) nr. 2454/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.01.2013
Anvendelsesdato i EU
31.01.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet