Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 284/2012 av 29. mars 2012 som fastsetter spesielle vilkår for import av fôr og mat med opprinnelse i eller sendt fra Japan i etterkant av ulykken ved kjernkraftverket i Fukushima og som opphever gjennomføringsforordning (EU) nr. 961/2011

Commission Implementing Regulation (EU) No 284/2012 of 29 March 2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 961/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 961/2011, og viderefører bestemmelsene om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan. Virkeområdet for rettsakten er justert og gjelder for alle fôrvarer og næringsmidler som kommer fra Japan, med unntak av produkter som har forlatt Japan før 28. mars 2011 og som er innhøstet og/eller bearbeidet før 11. mars 2011, samt at de alkoholholdige drikkene sake, whiskey og shochu er unntatt fra dette utvidede kontrollregimet.

Rettsakten inneholder også nye grenseverdier for næringsmidler og fôr fra Japan. De nye verdiene er strengere enn tidligere og samsvarer med grenseverdiene som Japan selv benytter ved egne nasjonale kontroller. Det er også gitt særskilte overgangsregler for ris, soyabønner, samt produkter av disse, og melk og meieriprodukter. Det er videre gjort endringer på hvem hos de japanske myndighetene som har fullmakt til å undertegne erklæringen som skal følge forsendelsene. Rettsakten har også generelle overgangsregler for forsendelser som allerede har forlatt Japan ved rettsaktens ikrafttredelse, men som ennå ikke har ankommet EØS-området.

Bakgrunnen for gjennomføringen av det eksisterende regelverket i en ny forordning er at forordning (EU) nr. 961/2011 har blitt endret en rekke ganger, noe som har gjort regelverket fragmentert og lite tilgjengelig for næringen/importørene, i tillegg til at kommisjonen ønsker å gi rettsakten et språklig løft. Kommisjonen besluttet derfor å oppheve forordning (EU) nr. 961/2011 og videreføre reglene, med alle oppdateringer i den nye forordning (EU) nr. 284/2012. Dette inkluderer oppdateringene som er gitt i forordning (EU) nr. 250/2012.

Innholdet i den nye forordningen:

- retter seg mot importører av næringsmidler og fôrvarer fra Japan,
- omfatter alle forsendelser med fôr/næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan etter 28. mars 2011, nå med et generelt unntak for tre typer alkoholholdige drikker (sake, whiskey og shochu),
- alle forsendelser skal forhåndsmeldes, senest to arbeidsdager før ankomst,
- alle forsendelser skal følges av en erklæring (vedlegg I til forordningen) som stadfester hvor forsendelsen kommer fra og om den rammes av overgangsreglene for grenseverdier gitt i vedlegg III,
- der forsendelsene har sin opprinnelse i et av de berørte områdene skal forsendelsene også følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137),
- at det skal gjennomføres dokumentkontroll på alle forsendelser,
- at det skal gjennomføres identitetskontroll og fysisk kontroll på produkter som kommer fra de berørte områdene med kontrollfrekvens på 5 %,
- at det skal gjennomføres identitetskontroll og fysisk kontroll på produkter som kommer utenfor de berørte områdene med kontrollfrekvens på 10 %,
- alle forsendelser skal holdes igjen på importstedet frem til resultatene på prøvene foreligger, maksimalt fem døgn,
- alle kostnader med kontrollen og tilbakesending/destruksjon skal bæres av importøren.

Listen med berørte områder i Japan i artikkel 5 nr. 3 er den samme som gitt i den gamle rettsakten: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Shizuoka.Rettsakten er gitt gyldighet frem til 31. oktober 2012, som er likt med perioden under forordning (EU) nr. 961/2011.

Merknader

Rettslige konskvenser: Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Etableringen av nye og strengere maksimumsgrenseverdier for radioaktivitet i de omfattede produktene vil potensielt kunne medføre at flere forsendelser blir stoppet på grensen, men ettersom Japan stiller de samme strenge kravene til grenseverdier og ikke tillater eksport av varer som overstiger grenseverdiene, vil dette sannsynligvis ikke medføre noen nye utgifter for næringen. Rettsakten vil kunne gi en liten besparelse ettersom noen produkter er unntatt fra dette kontrollregelverket, selv om importen av de unntatte produktene til Norge er begrenset. Ellers vurderes det at de øvrige endringene ikke vil medføre nye kostnader eller administrative byrder for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 29. mars 2012, med ikrafttredelse 2. april 2012.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført som en endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.03.2012
Anvendelsesdato i EU
02.04.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2012
Anvendes fra i Norge
02.04.2012