Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 250/2012 av 21. mars 2012 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 961/2011 som fastsetter spesielle vilkår for import av fôr og mat med opprinnelse i eller sendt fra Japan i etterkant av ulykken ved kjernkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) No 250/2012 of 21 March 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 961/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmes i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 961/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima. Forordning (EU) nr. 961/2011 stiller opp et krav om at alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underlegges importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal forsendelser fra bestemte områder i Japan være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll med en kontrollfrekvens på 10 %, inkludert laboratorieanalyse, for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137). Disse områdene er listet opp i artikkel 2 nr. 3. For forsendelser som kommer fra utenfor disse områdene, er frekvensen på identitetskontrollen og den fysiske kontrollen satt til 20 %. Årsaken til differansen i kontrollfrekvens er at Japan har iverksatt et eget kontrollregime for varer fra de opplistede berørte områdene. EU har derfor valgt å redusere kontrollfrekvensen på disse varene ettersom risikoen knyttet til nevnte varer ikke er så fremtredende da disse allerede er undersøkt av japanske myndigheter. Rettsakten endrer frekvensen for identitetskontroll og fysisk kontroll. Kontrollfrekvensen for forsendelser fra et av de berørte områdene i Japan reduseres fra 10 % til 5 %, mens frekvensen for forsendelser fra andre områder reduseres fra 20 % til 10 %. Bakgrunnen for reduksjonen er at kontrolltiltakene i Japan er effektive og tilfredsstillende, samtidig som det gjøres svært få funn av radioaktivitet i omfattede produkter ved kontroll i EU. I tillegg forlenges gyldighetsperioden til grunnrettsakten fra 31. mars 2012 til 31. oktober 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan. Rettsakten er inntatt i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Ved at kontrollfrekvensen for forsendelser fra Japan er halvert vil Mattilsynet og næringen spare tid og penger i forbindelse med denne reduserte kontrollen. Endringen vurderes til å ikke svekke intensjonen med regelverket, der beskyttelsen av folke- og dyrehelse er fortsatt godt ivaretatt.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. mars 2012, med ikrafttredelse 25. mars 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2012
Anvendelsesdato i EU
25.03.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2012
Anvendes fra i Norge
25.03.2012