Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 357/2008 av 22. april 2008 om endring av vedlegg V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EC) No 357/2008 of 22 April 2008 amending Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten hever alderen fra 24 til 30 måneder for når virvelsøylen hos storfe skal anses som spesifisert risikomateriale (SRM). Bakgrunnen for endringen, som er i tråd med TSE-veikartet, er EFSAs rapport av 19. april 2007 om sannsynligheten for BSE infeksjon i SRM fra storfe i ulike aldersgrupper. Kommisjonen mener rapportens konklusjon tilsier at en slik endring medfører neglisjerbar øking i risiko.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Endringen vil medføre sparte utgifter for næring og det offentlige. Nortura antar endringen vil redusere deres utgifter forbundet med fjerning av SRM med ca 100 000 kroner.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser:
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2008
Anvendelsesdato i EU
26.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 1-2
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0357
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro