Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/410 av 19. desember 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 for å tilføye Den demokratiske republikk Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzania og De forente arabiske emirater til tabell I i vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/1675 og slette Nicaragua, Pakistan og Zimbabwe fra nevnte tabell

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/410 of 19 December 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as regards adding Democratic Republic of the Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania and United Arab Emirates to the table I of the Annex to Delegated Regulation (EU) 2016/1675 and deleting Nicaragua, Pakistan and Zimbabwe from that table

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2023)

Sammendrag av innhold

Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at følgende land bør legges til listen over tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system: Den demokratiske republikken Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzania og De forente arabiske emirater.

Følgende land foreslås avlistet: Nicaragua, Pakistan og Zimbabwe.

Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10 dersom kundeforhold eller transaksjoner involverer de stater som listeføres. Likeledes vil slike plikter bortfalle, hva angår landene som er foreslått avlistet. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den materielle bestemmelsen er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften. Oppdateringen må inntas i hvitvaskingsforskriften § 4-10.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Bestemmelsene forventes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Forordningen har trådt i kraft i EU, og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Den materielle bestemmelsen er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2022
Anvendelsesdato i EU
16.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2023
Anvendes fra i Norge
22.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0410
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro