Forbud mot bovint veksthormon (BST) til melkekyr

Tittel

Rådsvedtak 1999/879/EF av 17. desember 1999 om markedsføring og tilførsel av bovint veksthormon (BST), og om oppheving av vedtak 90/218/EØF

COUNCIL DECISION of 17 December 1999 concerning the placing on the market and administration of bovine somatotrophin (BST) and repealing Decision 90/218/EEC.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, november 2001)

Sammendrag av innhold

Vedtaket fastsetter at medlemsstatene skal sikre at markedsføring av bovint somatotropin (BST = veksthormon hos storfe) for frambud og administrasjon til melkekyr forbys (artikkel 1). Virksomheter som kjøper eller produserer BST og virksomheter som på noe vis er tillatt å framby slike forbindelser, skal føre detaljerte registre i kronologisk orden, om mengder produsert, solgt eller brukt til andre formål (artikkel 2). Forbudet gjelder ikke produksjon av BST for salg til tredjestater (artikkel 3). Vedtak 90/218/EØF (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 69/98 av 17. juli 1998) oppheves. Vedtaket 1999/879/EF trådte i kraft 1. januar 2000.

Merknader
Rettsakten ble i første omgang ansett å høre under regelverket for melk. Statens næringsmiddeltilsyn sendte utkast til forskrift om endring av forskrift 30. juni 1995 nr. 636 om produksjon og frambud av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter som tok sikte på å gjennomføre bestemte deler av vedtaket, på høring. Det ble under høringen reist tvil om melkeforskriften ut fra at den er hjemlet i næringsmiddelloven, kan omfatte de aktuelle bestemmelsene, siden de i hovedsak er begrunnet i hensyn til dyrevern. Statens dyrehelsetilsyn vil derfor utarbeide forskrift med hjemmel i dyrevernloven.

Det produseres ikke preparater med BST i Norge. Dersom det skal brukes, må det importeres, noe som betinger markedsføringstillatelse eller spesiell godkjenningstillatelse fra Statens legemiddelverk. Siden BST ikke står på European Medical Evaluation Agency’s (EMEA) positivliste, vil slike tillatelser ikke bli gitt. I tillegg kommer at det nå er hjemmel i dyrevernloven for å sette forbud mot bruk av slike stoffer til dyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Landbruksdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Statens næringsmiddeltilsyn og Statens dyrehelsetilsyn, som fant den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.1999
Anvendelsesdato i EU
01.01.2000

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 31, 27.6.2002, p. 33-34
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.11.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.11.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.11.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999D0879
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro