Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsvedtak 2012/48/EU av 26. januar 2012 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2009/251/EF om et krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelige på markedet

Commission Implementing Decision 2012/48/EU of 26 January 2012 extending the validity of Decision 2009/251/EC requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.11.2012)

Sammendrag av innhold
Bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF pålegger medlemsstatene å påse at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke omsettes eller gjøres tilgjengelig på markedet. Beslutning 2009/251/EF ble vedtatt i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF og beslutningen har en gyldighetsperiode på ett år. Det gis samtidig mulighet for forlengelse av gyldighetsperioden, da med ett år av gangen. Beslutning 2012/48/EU er en ny forlengelse av beslutning 2009/251/EF frem til 15. mars 2013.

Det arbeides parallelt med en regulering av dimetylfumarat i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, men inntil den er vedtatt reguleres dimetylfumarat gjennom beslutningen.

Bakgrunnen for disse beslutningene var at møbler og fottøy, som var på markedet i flere medlemsland, forårsaket helseskader hos forbrukere (registrert i Frankrike, Polen, Finland, Sverige og Storbritannia). Tester viste at helseskadene var forårsaket av det kjemiske stoffet dimetylfumarat (DMF). DMF er et biocid som motvirker mugg som kan ødelegge kvaliteten på lærmøbler eller -fottøy under lagring eller transport i fuktig klima. DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var festet på innsiden av møblene eller lagt i skoeskene. DMF avga damp som impregnerte produktet og dermed beskyttet det mot mugg. Imidlertid påvirket stoffet også forbrukerne som kom i kontakt med produktene. DMF trengte igjennom tøyet og kom i kontakt med forbrukernes hud. DMF forårsaket smertefull kontaktdermatit med kløe, irritasjon, rødme og brannsår. I visse tilfeller ble det rapportert om pusteproblemer. Det viste seg særlig vanskelig å behandle dermatiten. Forekomst av DMF utgjorde således en alvorlig risiko.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Beslutning 2012/48/EU er en forlengelse av beslutning 2009/251/EF som ble vedtatt i overensstemmelse med artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF. Direktiv 2001/95/EF er hjemlet i traktatens artikkel 95. Beslutning 2009/251/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 118/2010.

Rettslige konsekvenser; Dimetylfumarat er regulert i produktforskriften og gjennomføring av beslutning 2012/48/EU vil ikke medføre behov for noen endringer i de aktuelle bestemmelsene i denne forskriften.

Økomomiske/administrative konsekvenser; Beslutning 2012/48/EU anses å ikke ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Gruppe 3; Beslutning 2012/48/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2012/48/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF ble også behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at bestemmelsene vedrørende DMF forlenges.

Vurdering
Hovedbeslutningen 2009/251/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Beslutning 2012/48/EU er en videreføring av bestemmelser i denne beslutningen og er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kunne vise til funn av stoffet dimetylfumarat også i Norge blant annet i sofaer importert fra land utenfor EU. Klif vurderte det som stor sannsynlighet for at stoffet også ble benyttet i andre produkter enn sofaer, som for eksempel sko/støvletter og ridehjelmer. Det er alvorlig at denne typen produkter finnes på markedet. Miljøverndepartementet ga derfor Klif i mars 2009 i oppdrag å snarest utarbeide forskrift som ville forby dimetylfumarat og som var i tråd med bestemmelsene i beslutning 2009/251/EF. Denne forskriften (endring i produktforskriften) ble fastsatt ved forskrift 28. mai 2009 nr. 576. Det er viktig å videreføre disse bestemmelsene i påvente av en permanet regulering av stoffet gjennom REACH-regelverket.

Status
I henhold til artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF kan Kommisjonen, dersom den får kjennskap til at visse produkter medfører alvorlige risiko for forbrukernes helse og sikkerhet og under visse omstendigheter, vedta en beslutning som pålegger medlemsstatene å treffe tiltak overfor slike produkter. Gjennom bestemmelser i Kommisjonbeslutning 2009/251/EF ble produkter som inneholder dimetylfumarat regulert. Beslutning 2012/48/EU er en videreføring av bestemmelsene om dimetylfumarat. Det arbeides også med en permanent regulering av dimetylfumrat gjennom REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell industri.

Beslutning 2012/48/EU ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebelsutning nr. 196/2012 av 26.10.2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.12.2012
Anvendelsesdato i EU
15.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 78-78
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0048
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro