Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tildeling av varslingsmyndighet til europeiske forbrukerorganisasjoner

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/369 av 4. mars 2020 om å tildele organisasjoner som representerer forbruker- og næringslivsinteresser på EU-plan myndighet til å utstede en ekstern varsling i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394

Commission Decision (EU) 2020/369 of 4 March 2020 conferring the power to issue an external alert on entities representing consumer and trader interests at a Union level pursuant to Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/2394 fastsættes bestemmelser om samarbejde mellem de kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne som ansvarlige for håndhævelse af EU-retlige regler, som beskytter forbrugernes interesser.

(2) I henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2394 skal Kommissionen tillægge enheder, der repræsenterer forbrugerinteresser og, hvis det er relevant, erhvervsinteresser på EU-plan, beføjelse til at udsende »eksterne varslinger« vedrørende overtrædelser omfattet af forordningen.

(3) De enheder, der er omfattet af denne afgørelse, er aktive på EU-plan og har udtrykt interesse for at deltage i mekanismen til eksterne varslinger. Enhederne har ladet sig registrere i åbenhedsregistret og dermed tilsluttet sig den adfærdskodeks, der findes i bilag III til aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker.

(4) Forordning (EU) 2017/2394 finder anvendelse fra den 17. januar 2020. Denne afgørelse bør derfor finde anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at gøre det muligt for de berørte organisationer at deltage i mekanismen til eksterne varslinger snarest muligt.

(5) Medlemsstaterne er i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2394 blevet hørt om de enheder, der er omfattet af denne afgørelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
06.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet