Forankring av bilbelter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/41/EF av 7. september 2005 som endrer rådsdirektiv 76/115/EØF om tilnærmelse av medlemslandenes lovgivning om bilbelters forankring i motorvogner

Directive 2005/41/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Council Directive 76/115/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor-vehicle safety belts.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2009)

Sammendrag av innhold
Direktivet er en endring av direktiv 76/115/EØF, som senest endret ved direktiv 96/38/EF, for å pålegge montering av bilbelter i andre motorvogner enn M1-biler (personbiler). I dag er det etter EU-regelverket bare M1-biler som har et obligatorisk krav om bilbelter. Direktivet fastsetter at de tre direk­tivene om bilbelter, om disses festepunkter og om seter, endres samtidig med tanke på obligatorisk krav om bilbelter i alle kategorier biler.

Bakgrunnen for direktivet er ønsket/behovet for å redusere antall drepte og alvorlig skadede etter trafikkulykker. I Europa er 1,64 millioner mennesker drept i trafikken siden 1970, og trafikkulykker krevde i år 2000 over 40 000 dødsofre og mer enn 1,7 millioner hardt skadede. Én av tre vil bli hardt skadet i trafikken i løpet av livet.

Direktivets artikkel 2 har tre datoer for innføring:
Fra 20. april 2006 skal medlemslandene akseptere biler godkjent etter direk­tivet.
Fra 20. oktober 2006 skal nye typer biler i de aktuelle grupper biler oppfylle bestem­melsene i direktivet.
Fra 20. oktober 2007 skal alle nye biler tilhørende allerede eksisterende typer opp­fylle bestemmelsene i direktivet.

Implementeringsfristen er 20. april 2006.

Vurdering

Norske interesser
Direktivet inneholder ubetydelige materielle endringer; hovedforskjellen fra forrige direktiv er at kravene i dette gjøres obligatoriske. I og med at Norge allerede har valgt å gjøre disse kravene obligatoriske, medfører ikke direktivet noen endring for norske påbyggere.

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser
Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 16 må endres for å inkludere det nye direktivet når dette tas inn i EØS-avtalen. I henhold til artikkel 3 må medlemslandene innen 6 måneder etter vedtagelsen vedta, offentliggjøre og anvende nødvendige bestemmelser for å etterkomme direktivet. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske konsekvenser verken for forbrukere eller offentlig administrasjon.

Konklusjon
Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Status

Forhandlingssituasjonen
Norge har vært representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet endringsdirektivet og har deltatt aktivt underveis.

Gjeldende norske regler på området
Forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) har i kap.16, bestemmelser om bilbelter og disses festepunkter. Her er Rådsdirektiv 76/115/EØF, som senest endret ved Kommisjonsdirektiv 96/38/EF, innarbeidet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2005
Gjennomføringsfrist i EU
21.04.2006
Anvendelsesdato i EU
21.04.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 16.7.2009, p. 68-70
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.08.2006
Anvendes fra i Norge
18.08.2006

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0041
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro