Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF av 27. september 2001 om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk

Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art

Siste nytt

Norsk lov kunngjort 15.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.12.2011, engelsk utgave)

Commission adopts report on the implementation and effect of the Resale Right Directive
The resale right is intended to ensure that authors of graphic and plastic works of art share in the economic success of their original works of art. Its application was harmonized by Directive 2001/84/EC which came into force on 1 January 2006. The European Commission has today adopted a report on the implementation and effect of that Directive. The report finds that while there are pressures on the European art markets, no conclusive patterns can currently be established to directly attribute the loss of the EU's share in the global market for modern and contemporary art to the harmonisation of provisions relating to the application of the resale right. The report also finds that while living artists and, more significantly, heirs of artists benefit from the application of the resale right, the management procedures for the resale right could be improved. The Commission proposes to establish a stakeholder dialogue, tasked with making recommendations for the improvement of the system of resale right collection and distribution in the EU; and to undertake a further reporting exercise with a view to delivering its results in 2014.

The report is available at:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2011:0878:FIN

BAKGRUNN - II (fra St.prp. nr. 49 (2002-2003))

Direktivet gir opphavsmannen til et originalt billedkunstverk (f.eks. et maleri, fotografisk verk eller en skulptur) en uavhendelig og ufrasigelig rett til en økonomisk del av videresalget av det aktuelle verket.

Det skal betales vederlag etter fallende prosentsatser regulert i direktivet. For salgspriser opp til 50.000 euro skal det f.eks. betales 4 % av salgsprisen i vederlag til opphavsmannen. Minimumssalgsprisen for når opphavsmannen kan kreve vederlag, fastsettes av medlemsstatene, men den kan ikke overstige 3000 euro. Det er satt et tak på 12.500 euro når det gjelder størrelsen på vederlaget som kan innkreves. Kommisjonen kan fremme forslag om forhøyelse eller opphevelse av dette taket. Direktivet regulerer ikke hvordan innkreving og fordeling av vederlaget skal skje.

I samsvar med EUs vernetidsdirektiv (direktiv 93/98/EØF om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/1994) varer følgeretten i opphavsmannens levetid og 70 år etter hans død. Etter opphavsmannens død tilkommer retten hans arvinger.

Forholdet til norsk rett
Etter lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst skal det betales 3 % avgift ved all offentlig omsetning av billedkunst. Avgiftsplikten gjelder omsetning av billedkunst uavhengig av når verket ble skapt. Loven gir i motsetning til følgerettsdirektivet ikke opphavsmannen et individuelt krav på vederlag ved omsetning av hans verk. Avgiften innbetales til et fond (Bildende Kunstneres Hjelpefond) og brukes til støtte for billedkunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, til deres etterlatte samt til andre formål til fremme av norsk billedkunst.

Ved innføring av følgerettsdirektivet i norsk rett vil inntektene til Bildende kunstneres hjelpefond bli redusert med ca. 15 %. Dette er en forholdsvis liten reduksjon som gjør det mulig å opprettholde den vel etablerte kollektive ordningen.

En innlemmelse av følgerettsdirektivet i EØS-avtalen vil nødvendiggjøre bestemmelser om følgerett i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Det vil også være nødvendig med endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst slik at avgiftsplikten ikke vil gjelde omsetning som dekkes av reglene om følgerett. Forslag til lovendringer i forbindelse med gjennomføringen av direktivet, fremmes av Kultur- og kirkedepartementet i en egen lovproposisjon. Gjennomføringsfristen for direktivet er 1. januar 2006.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Følgerettsdirektivet vil ikke medføre administrative eller budsjettmessige konsekvenser for det offentlige. For rettighetshaverne og de som omsetter kunstverk vil ordningen imidlertid medføre enkelte konsekvenser av administrativ karakter. For kjøpere av kunstverk vil ordningen kunne medføre høyere priser.

Konklusjon og tilråding
Hovedformålet med følgerettsdirektivet er å sikre opphavsmannen til et originalkunstverk en del av det økonomiske utbyttet ved videresalg, samt å sikre et indre marked for kunstsalg. Kultur- og kirkedepartementet tilrår derfor godkjenning av beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII til å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 10.6.2004, p. 221-225
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.12.2002
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
28.03.2003
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.12.2006
Anvendes fra i Norge
01.01.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro