Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (planlagt revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om fluorholdige klimagasser og om oppheving av forordning og om oppheving av forordning (EU) nr. 517/2014

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EU) No 517/2014

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang av og endringer i regelverket for fluorholdige klimagasser (f-gasser), forordning (EU) nr. 517/2014 med relevante underforordninger.

Kommisjonen har også invitert til en offentlig høreing som grunnlag for gjennomgangen av regelverket. Denne er åpen fram til 29. desember 2020. Det tas sikte på at revidert forordning skal legges fram i 4. kvartal 2021.

Områder som vil bli gjennomgårr og hvor det vurderes forbedringer er:

- Bedre samsvar med reguleringene i Montrealprotokollen

- Øke ambisjonene i tråd med Europas grønne giv (Green deal)

- Bedre gjennomføring og håndheving av regelverket

- Annet som måtte komme fram gjennom den offentlige høringen

Merknader

Bakgrunn for gjennomgangen:
Utslipp av f-gasser har økt med 60 % siden 1990 i EU og bidrar nå med 2,5 % av klimagass utslippene. Allerede innførte virkemidler vil bidra til reduksjon av disse utslippene, men Kommisjonen vurderer likevel at reguleringene bør endres i lys av Europas grønne giv og nylige forpliktelser under Montrealprotokollen, teknologisk utvikling og erfaringer fra gjennomføringen av reguleringene. Det er risiko for at EU ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser under Monrealprotokollen etter 2030 med gjeldene virkemidler. Eksisterende forordning regulere nedfasing av HFK kun fram til 2030. Under Montrealprotokollen er det bestemt nedfasingstrinn fram til 2036 og endelig nedfasing på et lavere nivå enn hva EU vil oppnå med gjeldende forordning. Den teknologiske utviklingen har vist at det er mulig med ytterligere utslippsreduksjoner for å støtte opp om Europas grønne giv. Det er bl.a. mulig med ytterligere utslippsreduksjoner i sektorer som ikke er dekket av nedfasingen i bruk av HFKer og som dermed ikke har markedsdrivere til bred markedsintroduksjon. Det er også gjeldende utfordringer med gjennomføringen av forordningen, bl.a. er det avdekket betydelig illegal import og handel. Det er derfor behov for å vurdere bedre håndheving og at dette må vurderes i sammenheng med tollregelverket, spesielt tollsamarbeidet i EU under "Single Window for Customs".

Om gjeldende norsk regulering av f-gasser:
Regelverk som gjelder for fluorholdige klimagasser skal sørge for at utslippene av de sterke klimagassene HFK-er, PFK-er og SF6 reduseres, og at import av HKF-er til Norge begrenses. Flourholdige gasser brukes hovedsakelig i kuldeanlegg, klimaanlegg, varmepumper, høyspentelektronikk og noen andre produkter. F-gassene er i Norge regulert i forskrifter under produktkontrolloven, forurensingsloven, vegtrafikkloven og lov om særavgifter.

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), kapittel 6a gjennomfører EUs forordninger om f-gasser. Den reviderte f-gassforordningen (forordning (EU) nr. 517/2014) ble implementert i forskriften i desember 2018. Forordning (EU) nr. 517/2014, sammen med 4 gjennomføringsforordningr ble innlemmet i EØS-avtalen 14. juni 2019 med tilpasninger. I dette regelverket stilles det blant annet krav til forsvarlig håndtering av f-gasser, lekkasjekontroller, sertifisering for personell og bedrifter som håndterer gassene samt forbud mot bruk i enkelte produkter.

I produktforskriftens kapittel 6a er det også innført importrestriksjoner inkludert et regime for å fase ned import av HFK i bulk. Dette ble introdusert for å innfri våre forpliktelser under Montralprotokollens Kigali-tillegg, som trådte i kraft i 2019.

I tillegg er det en særavgift på HFK. Denne ble innført i 2003 og er regulert i forskrift om særavgifter. Avgiften omfatter HFK og PFK som importeres i bulk og som inngår i andre produkter og avgiftssatsen er gradert etter de ulike gassenes oppvrmingspotensial.

I forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) er HFK-gassene definert som farlig avfall. Tilsiktede utslipp er forbudt, og det er krav til forsvarlig håndtering av gassene når produkter med gassen tas ut av bruk. For gass som leveres inn til destruksjon utbetales en refusjon tilsvarende avgiftssatsen.

Bruk av HFK-gasser i luftkondisjonering i kjøretøy er regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Forskriften gjennomfører EUs direktiv for mobil luftkondisjonering.

Rettslige konsekvenser
Ikke grunnlag for å vurdere på dette tidspunkt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ikke grunnlag for å vurdere på dette tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader
Foreløpig ikke behandlet i spesialutvalg. Det er invitert bredt til å fremme innspill gjennom Kommisjonens konsultasjon som er åpen fram til 28. desember 2020. Miljødirektoratet har formidlet denne og lagt denne ut på sitt nettsted Miljødirektoratet.no: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/september-202...

Status
Veikart for gjennomgang og revidering av forordning (EU) nr. 517/2014 lagt fram 29. juni 2020. Offentlig konsultasjon lagt ut 15. september med frist for å komme med innspill 29. desember 2020.