Fluorgassforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/980 av 17. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/661 med hensyn til opplysningskrav i forbindelse med registrering i det elektroniske kvoteregisteret for omsetning av hydrofluorkarboner

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/980 of 17 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/661 as regards information requirements for registration in the electronic registry for quotas for placing hydrofluorocarbons on the market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/661 fastsættes kravene til de virksomheder, som har pligt til at registrere sig i det register, der er oprettet i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014.

(2) I henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2019/661 skal virksomheder, der er etableret i Unionen, forelægge deres registrerings- og identifikationsnummer (EORI-nummer) for Kommissionen med henblik på at blive registreret i registret, hvis det er relevant. Virksomheder, der er etableret uden for Unionen, og som har bemyndiget en enerepræsentant som omhandlet i artikel 16, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014, skal kun forelægge denne oplysning vedrørende deres enerepræsentant. Enerepræsentanten kan som sådan bemyndiges af mere end én virksomhed, der er etableret uden for Unionen. EORI-nummeret for en sådan enerepræsentant svarer derfor ikke nødvendigvis til én virksomhed, der er etableret uden for Unionen.

(3) I overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2014 er registret tilgængeligt for de nationale kompetente myndigheder, herunder toldmyndighederne, til orientering.

(4) Når toldmyndighederne håndhæver de begrænsninger og forbud, der er fastsat i forordning (EU) nr. 517/2014, skal de kunne identificere de virksomheder, der markedsfører hydrofluorcarboner i overensstemmelse med forordningen, ved hjælp af deres EORI-numre. Dette kan navnlig også lette toldmyndighedernes kontrol, når de anvender digitale værktøjer. Identifikationen af den pågældende virksomhed kan sikres, hvis virksomhedens EORI-nummer er tilgængeligt i registret. Derfor er det nødvendigt at stille krav om, at de virksomheder, der er etableret uden for Unionen, og som har bemyndiget en enerepræsentant, forelægger deres eget EORI-nummer. Kravet om, at disse virksomheder skal forelægge deres enerepræsentants EORI-nummer, bør fjernes, da det er overflødigt.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/661 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2021
Anvendelsesdato i EU
08.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet