Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet

Tittel

Rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene

Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities

Siste nytt

Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 22.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens "ScadPlus", dansk utgave)

Formålet med direktivet er at sikre fri udveksling af tv- og radiospredningstjenester i det indre marked og samtidig opretholde visse vigtige målsætninger vedrørende det offentliges interesser, f.eks. kulturel mangfoldighed, retten til berigtigelse, beskyttelse af forbrugerne og af mindreårige. Det er ligeledes direktivets formål at fremme distribution og produktion af europæiske audiovisuelle værker ved især at sikre disse størstedelen af tv-kanalernes programflade.

Alment princip
Direktivet fastlægger princippet om, at medlemsstaterne skal sikre modtagefrihed og ikke må hindre retransmission på deres område af fjernsynsudsendelser fra andre medlemsstater. De kan imidlertid suspendere retransmission af fjernsynsudsendelser, hvis direktivets bestemmelser om beskyttelse af mindreårige overtrædes.

Distributions- og produktionskvoter
For at fremme distribution og produktion af europæiske fjernsynsprogrammer skal medlemsstaterne, når det er muligt, drage omsorg for, at tv- og radiospredningsorganerne afsætter størstedelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklame, tekst-tv og teleshopping, til europæiske produktioner (artikel 4).

Tv- og radiospredningsorganerne skal i øvrigt afsætte mindst 10 % af deres sendetid eller mindst 10 % af deres programbudget til europæiske programmer, der er fremstillet af producenter, som er uafhængige af disse organer (artikel 5).

Kommissionen skal overvåge, at disse to bestemmelser overholdes. I denne forbindelse er medlemsstaterne forpligtet til hvert andet år at sende Kommissionen en rapport med bl.a. en statistisk oversigt over den andel af sendetiden, der er omhandlet i artikel 4 og artikel 5.

Det tillades på visse betingelser medlemsstaterne at fastsætte strengere regler af sprogpolitiske hensyn.

Fjernsynsreklame og sponsorering

Bestemmelserne vedrørende reklame omhandler:
* varighed: højst 15 % af den daglige sendetid og højst 20 % inden for en given periode på 1 time
* nærmere regler for afbrydelse af programmerne
* etiske betragtninger (navnlig beskyttelse af mindreårige)
* opfyldelse af visse kriterier vedrørende reklame for alkoholholdige drikkevarer.

Fjernsynsreklamer for tobaksvarer og lægemidler, der er receptpligtige, er forbudt.
Sponsorering af fjernsynsprogrammer er tilladt på betingelse af, at visse regler overholdes. Sponsoreringen må ikke berøre tv- og radiospredningsorganets redaktionelle uafhængighed. Desuden må sponsorerede udsendelser ikke tilskynde til køb af sponsorens produkter eller tjenesteydelser. Endelig må nyhedsudsendelser og politisk orienterende udsendelser ikke sponsoreres.

Beskyttelse af mindreårige
Programmer med pornografisk eller ekstremt voldeligt indhold er forbudt. Dette forbud gælder også programmer, som kan skade mindreårige, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske beskyttelsesforanstaltninger sikres, at mindreårige ikke ser eller hører udsendelserne.

Ret til berigtigelse
Der gives ret til berigtigelse i tilfælde, hvor en persons retmæssige interesser er blevet krænket ved en ukorrekt påstand i et tv-program. Denne ret gælder over for alle tv- og radiospredningsorganer under en medlemsstats myndighed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
19.03.1986
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.10.1989
Gjennomføringsfrist i EU
03.10.1991
Anvendelsesdato i EU
03.10.1991
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.1992
Anvendes fra i Norge
01.01.1994