Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 246/2013 av 19. mars 2013 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010hva angår screening av væsker, spray og geleer i EUs lufthavner

Commission Implementing Regulation (EU) No 246/2013 of 19 March 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.9.2013)

Sammendrag av innhold

Dagens "væskeforbud"

Det har siden 2006 vært begrensninger i hvor mye væske, aerosoler og geleer (heretter væske) passasjerer og personer som ikke er passasjerer (ansatte/crew, heretter "ansatte") kan bringe med seg i håndbagasjen. Formålet med regelverket er å hindre at flytende eksplosiver blir bragt inn fra landside til sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn. Det er i dag på visse vilkår, tillatt å ta med seg følgende væske i håndbagasjen:

• inntil 1 liter væske fordelt på enheter på 100 ml pakket i en gjennomsiktig lukkbar plastpose,
• væske som skal brukes på reisen og er nødvendig av medisinske eller ernæringsmessige årsaker (herunder barnemat),
• visse typer væske kjøpt på EØS-flyplasser, samt noen sikkerhetsgodkjente flyplasser utenfor EØS, som er pakket i særskilte forseglbare poser (Security Temper Evident Bags - STEBs).

Dette regelverket omtales ofte som "væskeforbudet".

Regelverket er gitt som en regelverkspakke med flere nivåer av gjennomføringsregelverk. Det er lite materielle bestemmelser i forordning (EF) nr. 272/2009. De utfyllende bestemmelsene er gitt i forordning (EU) nr. 185/2010 (de åpne delene av regelverket) og Kommisjonsbeslutning C(2010)774 (de delene av regelverket som er unntatt fra offentlighet). Fordi regelverket henger så nøye sammen, er de tre endringsrettsaktene behandlet samlet i ett EØS-notat.

Gjeldende forordning (EF) nr. 272/2009 fastsetter at alle EU-/EØS-lufthavner skal sikkerhetskontrollere all væske som passasjerer og ansatte bringer med seg i håndbagasjen fra landside til sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn fra 29. april 2013. Formålet med regelverket er å oppheve restriksjonene for væske, og trinnvis gå fra et forbud mot det meste av væske, til et system for sikkerhetskontroll av all væske ved bruk av teknologi. Dette innebærer også at lufthavnoperatørene fra 29. april 2013, må ha kapasitet til å sikkerhetskontrollere all væske som passasjerer og ansatte har med seg i håndbagasjen.

EU-kommisjonen, i samarbeid med alle berørte parter, har vurdert status for innføring av sikkerhetskontroll av væske fra 29. april 2013. De funnene som ble gjort i dette arbeidet ble i juli 2012 oversendt Europaparlamentet og Rådet i form av en Kommisjonsrapport. Et av hovedfunnene var at det ville innebære en betydelig operasjonell risiko å innføre obligatorisk sikkerhetskontroll av all væske fra denne datoen, og Kommisjonen mente derfor at fristen som var satt til 29. april 2013 burde erstattes med en gradvis oppheving av væskerestriksjonene.

De nye rettsaktene

Kommisjonsforordning (EU) nr. 245/2013

Forordning (EF) nr. 272/2009 er på bakgrunn av dette endret gjennom endringsforordning (EU) nr. 245/2013, slik at væske tillates medbragt forusatt at den er sikkerhetskontrollert eller unntatt fra sikkerhetskontroll i henhold til gjennomføringsbestemmelsene. Videre er kravet om obligatorisk sikkerhetskontroll av all væske fra 29. april 2013 fjernet.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr.246/2013 og Kommisjonens beslutning C(2013) 1587

I forbindelse med endringen av forordning (EF) nr. 272/2009, er forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(2010)774, som fastsetter de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet, også endret, jf, endringsforordning (EU) nr. 246/2013 og endringsbeslutning C(2013)1587.

I forordning (EU) nr. 246/2013 er dagens begrensninger i hvor mye væske som kan medbringes i håndbagasjen forlenget til å gjelde fra 29. april 2013 frem til 31. januar 2014. Fra sistnevnte tidspunkt er det foreslått en gradvis oppheving av restriksjonene.

Endringsforordningen fastsetter at lufthavnoperatørene fra 31. januar 2014 må, som et minimum, sikkerhetskontrollere væske som er kjøpt på en lufthavn eller ombord i et luftfartøy, samt væske som er pakket i en forseglingspose som inneholder dokumentasjon på at kjøpet er foretatt på flyside av en lufthavn eller ombord et luftfartøy. Dette innebærer at det ikke er krav om sikkerhetskontroll av all væske, kun det nærmere angitte omfanget.

I tillegg skal væske som skal brukes i løpet av flygingen og er nødvendig til medisinske formål eller for å dekke et spesielt ernæringsmessig behov sikkerhetskontrolleres. Dette omfatter også barnemat. Dette er en endring i forhold til gjeldende regelverk, hvor denne type væske på visse vilkår er unntatt fra sikkerhetskontroll. Imidlertid vil denne type væske som befinner seg i enkeltbeholdere på inntil 100 ml, omfattes av unntaket som nevnt under i bokstav a, og kan medbringes som i dag.

Regelverket åpner for at væske i noen tilfeller kan unntas fra den særlige sikkerhetskontrollen med utstyr for påvisning av flytende eksplosiver, herunder

a) væske som befinner seg i enkeltbeholdere på inntil 100 ml, i en gjennomsiktig lukkbar plastpose på maksimalt 1 liter. Dette er en videreføring av dagens unntak.

b) væske som er kjøpt på flyside av en lufthavn og pakket i en særskilt forseglingspose som kan knyttes til den konkrete (samme) lufthavnen. Dette unntaket er praktisk for lufthavner som har butikkene plassert på flyside, men før sikkerhetskontrollen.

c) væske som er kjøpt på en EU-lufthavn eller ombord et EU-luftfartøy og som er pakket i en særskilt forseglingspose, og som re-pakkes i en særskilt forseglingspose som kan knyttes til den konkrete (samme) lufthavnen, før sikkerhetsbegrenset område forlates.

d) Væske som sikkerhetskontrolleres på flyside med utstyr for påvisning av flytende eksplosiver og deretter pakkes i en særskilt forseglingspose som kan knyttes til den konkrete (samme) lufthavnen.

De tre sistnevnte unntakene forutsetter at væsken er pakket i en forseglingspose som er klart identifiserbar som lufthavnens forseglingspose og inneholder dokumentasjon på kjøp eller re-pakking på den konkrete lufthavnen i løpet av de tre foregående timene. Dette innebærer at passasjerene må passere sikkerhetskontrollen innen tre timer for at medbragt væske skal være unntatt. Dersom tidsfristen overskrides er ikke vilkårene for unntak oppfylt, og væsken må underlegges den særlige sikkerhetskontrollen med utstyr for påvisning av flytende eksplosiver.

Vedlegget til kommisjonsbeslutning C(2013)1587 fastsetter tilleggsbestemmelser om sikkerhetskontroll av væske. Dette vedlegget er ikke offentlig og det gjøres av den grunn ikke rede for detaljene i dette. Beslutningen vil bli gjort tilgjengelig for de aktørene som har et berettiget behov for det.

Merknader
For å kunne oppfylle kravene i regelverket, må lufthavnoperatøren utstyre sikkerhetskontrollpunktet med teknisk utstyr for påvisning av flytende eksplosiver. Avinor har anslått at en maskin koster fra kr 350 000 til kr 400 000. De har på dette grunnlaget skissert at totale utgifter vil ligge på mellom 28,1 og 38,5 millioner for deres lufthavner. Kostnadsberegningen er basert på et anslag over hvor mange maskiner Avinor antar vil være nødvendig. For de private lufthavnene vil utgiftene per maskin ligge på samme nivå, og total kostnad vil derfor avhenge av antall maskiner de private lufthavnene mener de har behov for. Imidlertid vil de relle utgiftene, etter Luftfartstilsynets vurdering, kunne bli noe lavere, da regelverket åpner for bruk av ulikt type utstyr.

I tillegg medfører regelverket at sikkerhetskontrollørene må ha opplæring i bruk av utstyret mv. Lufthavnoperatøren har gitt uttrykk for at de påregner å bruke 1 time opplæring per sikkerhetskontrollør i tilknytning til det nye regelverket.

Rettsaktene får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre norske myndigheter.

Gjennomføring av endringsrettsaktene vil skje gjennom endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 § 3 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Rettsaktene er i Gruppe 2, dvs rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært behandlet av Spesialutvalget for transport.

Utkast til gjennomføringsforskrift og rettsaktene er på nasjonal høring for å få eventuelle ytterligere innspill fra aktørene på eventuelle administrative og økonomiske konsekvenser regelverket kan tenkes å få. Høringsfristen var 22. april 2013.

Luftfartstilsynet har videre opprettet en nasjonal hørings- og referansegruppe bestående av representanter fra Oslo Lufthavn, Torp lufthavn, Widerøe's Flyveselskap, Avinor og Luftfartstilsynet. Formålet med høringsgruppen er å identifisere de konsekvenser regelverket kan tenkes å få, samt sikre en hensiktsmessig gjennomføring av regelverket i Norge. Høringsgruppen har hatt to møter så langt, henholdsvis 5. desember 2012 og 13. februar 2013. (Planlagt møte 4. april 2013 ble avlyst pga. sykdom.)

Hørings-og referansegruppen er enig i at det ikke er nødvendig med noen informasjonskampanje i Norge før det større, felleseuropeiske informasjonsarbeidet igangsettes nærmere fristen 31. januar 2014.

Vurdering
Gjeldende regelverk fastsetter at all væske skal sikkerhetskontrolleres fra 29. april 2013, og det er viktig at denne fristen oppheves slik at lufthavnoperatørene unngår å måtte iverksette nevnte sikkerhetskontroll fra denne datoen. Dersom regelverket ikke inntas, vil det få store økonomiske og operasjonelle konsekvenser for lufthavnoperatørene og passasjerene.

Videre er EU-regelverket på securityområdet basert på at det samme regelverket er gjennomført på alle lufthavner innenfor EU-/EØS-området, dvs. såkalt "one-stop security". Dette medfører at passasjerer som flyr innenfor EU-/EØS-området bare behøver én sikkerhetskontroll, og at passasjerene kan forholde seg til det samme regelverket, uevhengig av hvilken flyplass man er på. De nye rettsaktene utgjør en viktig del av dette systemet. Norge har implementert øvrig regelverk på området og er en del av området som omfattes og praktiserer "one-stop security".

Regelverket anses EØS-relevante og akseptable, og anbefales inntatt i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
På grunn av kort tid fra vedtakelsen av regelverket til ikraftredelse, og den store betydningen det vil ha for norske lufthavnoperatører og passasjerer hvis dagens bestemmelser ikke forlenges, planlegges det å gjennomføre regelverket som nasjonal forskrift innen 29. april 2013. Nasjonal forskrift ble vedtatt 25. april 2013.

For at denne perioden ikke skal bli langvarig, og for å oppfylle våre forpliktelser som EØS-medlem, tas det sikte på EØS-komitebehandling av regelverket i løpet av første halvår 2013. Ordinær gjennomføringsforskrift vil deretter umiddelbart bli vedtatt.

Status
Regelverksforslagene ble godkjent av The Regulatory Committee for Civil Aviation Security (AVSEC) 22. november 2012; både Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet deltar i komiteens arbeid.

Endringen av forordning (EF) nr. 272/2009 krever behandling av Europarådet og Parlamentet. De godkjente rettsakten 1. mars 2013.

Regelverkspakken bestående av forordning (EU) nr. 245/2013 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009, forordning (EU) nr. 246/2013 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(2013)1587 som endrer forordning C(2010)774, ble vedtatt 19. mars 2013 og publisert i Official Journal 20. mars 2013.

EU-Kommisjonen har i forbindelse med arbeidet med rettsaktene uttrykt at det er et klart mål at alle restriksjoner på å medta væske i håndbagasjen på sikt blir opphevet. EU-Kommisjonen vil derfor vurdere situasjonen mot utgangen av 2014 og i samråd med relevante aktører vurdere når målet med full oppheving av væskerestriksjonene kan nås. Intensjonen er at neste fase i arbeidet på vei mot full oppheving av væskerestriksjoner skal kunne iverksettes innen 21. mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2013
Anvendelsesdato i EU
21.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 141-144
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.08.2013
Anvendes fra i Norge
14.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0246
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro