Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Sør-Korea

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 483/2009 av 9. juni 2009 om endring av forordning (EF) nr. 820/2008 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EC) No 483/2009 of 9 June 2009 amending Regulation (EC) No 820/2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten gjennomfører blant annet forordning (EF) nr. 820/2008 som ble en del av norsk rett ultimo oktober 2009. Denne forordning erstatter forordning (EF) nr. 622/2003, sammen med kommisjonsvedtak C (2008)4333.Forordning (EF) nr. 820/2008 inneholder forbud mot å ta med væske ut over et visst kvantum i håndbagasjen. Forbudet gjelder ikke for væske - pakket i forseglbare poser ("tamper evident bags") - og som er kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU/EØS-området. Det kan imidlertid på visse vilkår gis unntak fra væskeforbudet. Unntak fra væskeforbudet innebærer i denne sammenheng at væske anskaffet på utsalgssteder lokalisert på flyside eller på sikkerhetsbegrenset område i bestemte tredjeland, likestilles med væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU/EØS-området. Det er tidligere (før 2010) vedtatt unntak for Changi lufthavn Singapore (forordning (EF) nr. 1477/2007) samt følgende lufthavner i Kroatia: Dubrovnik lufthavn, Rijeka lufthavn, Pula lufthavn, Split lufthavn, Zadar lufthavn og Zagreb lufthavn (forordning (EF) nr. 820/2008).

Forordning 483/2009 utvider unntaket til å omfatte Seoul Inchon (ICN) lufthavn og Pusan Gimhae (KUS) lufthavn, begge i Republikken Korea (Sør-Korea). Det forventes ikke at forordningen har vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet sendte utkastet til forordning på høring den 26. februar 2009 med høringsfrist 10. april 2009. I brev av 20. april 2009 til departementet opplyser Luftfartstilsynet at det innkom 12 høringskommentarer, men ingen kommentarer var etter tilsynets mening til hinder for at forordningen ble en del av norsk rett. Luftfartstilsynet har selv vedtatt forskriftsendringen den 5. februar 2010 iht. fullmakt fra departementet.

Vurdering
Norske passasjerer har siden unntaksmuligheten ble innført i 2007, innrettet seg på at de samme reglene gjelder i Norge som i EU-landene. Det er derfor av stor interesse av hensyn til passasjerene at regelverket gjennomføres samtidig i Norge som i EU. Norge har allerede innført unntak som gjelder navngitte lufthaver i Singapore og Kroatia, og det forventes at flere tredjelands lufthavner vil bli omfattet av denne type unntak i tiden fremover. (F. eks. ble unntak for internasjonale lufthavner i USA og visse lufthavner i Canada inkorporert i norsk rett ved forskrift av 18. februar 2010 nr.182.)

Tilråding:
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Usikkerhet knyttet til om forordningen i praksis ville tre i kraft i EU/EØS-området har medført en forsinket implementering i norsk rett.

Status
Den 21. september 2009 ble det gitt beskjed til EFTA-sekretariatet om at utkastet til EØS-komitébeslutning for forordning (EF) nr. 483/2009 var akseptabel. Den 5. februar 2010 ble forordningen gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 330-331
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.02.2010
Anvendes fra i Norge
05.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0483
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro