Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/363 av 1. mars 2017 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 når det gjelder særskilt tillatelse til en-motors turbinfly som opererer om natten eller i instrumentflygingsforhold, og om godkjenningskravene for farlig gods-trening for kommersielle spesialiserte operasjoner, og om ikke-kommersielle operasjoner av komplekse motordrevne luftfartøy og ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøy

Commission Regulation (EU) 2017/363 of 1 March 2017 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the specific approval of single-engined turbine aeroplane operations at night or in instrument meteorological conditions and the approval requirements for the dangerous goods training relating to commercial specialised operations, non-commercial operations of complex motor-powered aircraft and non-commercial specialised operations of complex motor-powered aircraft

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder tre endringer til forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner. Endringene har ingen innholdsmessig relasjon til hverandre, men er tre mindre endringer av forordning (EU) 965/2012 som er gjennomføres i samme endringssforordning. Endringene er:

• Regulering av enkeltstående fergeflygninger er på visse vilkår tatt ut av forordning (EU) nr. 965/2012. Dette gjelder fergeflygninger hvor det ikke medbringes passasjerer eller gods, og hvor hensikten med flygningen er ettersyn, vedlikehold, inspeksjon, eksport av luftfartøyet, import av luftfartøyet eller lignende. Det overlates nå til medlemsstatene å regulere denne typen fergeflygninger i nasjonal rett. Hensikten med denne endringen er å sikre at reguleringen på området kan være mer proporsjonal og risikobasert.

• Det åpnes for at det kan tillates kommersiell bruk av enmotors turbinfly i værforhold som krever instrumentflyging (IMC) eller for flyging om natten. Tillatelsen skal i tilfelle gis av luftfartsmyndigheten, i Norge Luftfartstilsynet, etter en vurdering av installert utstyr, motor, vedlikehold, operatørens prosedyrer/risikoanalyse og pilotens trening.

• Det er fastsatt en bestemmelse om at operatører med kommersielle spesialtillatelser og operatører som opererer ikke-kommersielt med nærmere angitte fartøytyper, fortsatt skal ha et treningsprogram for farlig gods, men dette treningsprogrammet skal ikke lenger godkjennes av luftfartsmyndighetene. Reglene om at treningsprogram for farlig gods ikke lenger skal være myndighetsgodkjent, gjelder bare for operatører som ikke frakter farlig gods.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr 965/2012 er gitt med hjemmel i (EF) 216/2008 som igjen er gitt med hjemmel i TFEU art 100.

I Norge er forordning (EU) 965/2012 gjennomført gjennom forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Rettsakten vil kunne gjennomføres gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Luftfartstilsynet vil også vurdere om det er behov for endringer i de nasjonale forskriftene som følge av bestemmelsen om fergeflygning (ferry flight).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er mulig at det er norske operatører som vil gjøre bruk av åpningen for kommersiell bruk av enmotors turbinfly om natt eller i værforhold som krever instrumentflyging, men isolert sett har bestemmelsen ingen økonomiske eller administrative konsekvenser hvis denne muligheten ikke benyttes.

Opphevelse av myndighetsgodkjenning av treningsprogram for farlig gods vil ha en viss positiv økonomisk og administrativ konsekvens for berørte operatører, da disse saken ikke behøver saksbehandling.

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet og vil kunne håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet anser reglene som tillater kommersielle IMC-operasjoner med en-motors luftfartøy for å være sikkerhetsmessig forsvarlige.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Norge deltok i arbeidet i den EASA arbeidsgruppen som i 2012 vurderte om det skulle tillatelse kommersiell frakt av passasjerer og gods med enmotors turbinfartøy, og har derfor vært med på å påvirke utformingen av regelverket.

Regelverksforslaget har for øvrig vært behandles i EASA-komiteen, hvor Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet deltar.

Det antas at saken tidligst kan behandles i EØS-komiteens møte 5. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2017
Anvendelsesdato i EU
22.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2017
Anvendes fra i Norge
31.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro