Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2115 av 16. desember 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 med hensyn til midlertidig forlengelse av ekstraordinære tiltak for å håndtere følgene av covid-19-pandemien når det gjelder lisenser

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2115 of 16 December 2020 amending Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary extension of exceptional measures to address the consequences of the COVID-19 pandemic with regard to operating licences

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2021)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder midlertidige endringer i lisensreglene.

I henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 skal medlemslandene suspendere eller inndra lisensen til et flyselskap som antas ikke å kunne oppfylle sine forventede økonomiske forpliktelser de neste 12 måneder. Alternativt kan myndighetene gi en midlertidig lisens til slike flyselskaper. En slik midlertidig lisens er imidlertid i hovedsak ment for flyselskaper som er under omstrukturering. Erfaringen har vist at bruk av midlertidige lisenser ofte sender negative signaler til markedet om et flyselskaps evne til å overleve, noe som igjen forverrer de økonomiske problemene.

Det er sannsynlig at mange flyselskaper, som hadde en sunn økonomi før krisen, nå vil havne i en likviditetsskvis som kan føre til at statene i henhold til gjeldende regelverk er forpliktet til å suspenderes eller inndra lisensen, eventuelt erstatte den med en midlertidig lisens.

Det ble derfor vedtatt gjennom endringsforordning (EU) 2020/696 at medlemsstatene kan gjøre unntak fra denne formelle forpliktelsen i perioden 20. mars 2020 til 31. desember 2020 når den økonomiske situasjonen skyldes pandemien og det er en realistisk mulighet for tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon i løpet av de kommende 12 måneder. Det forutsettes at flysikkerheten ikke kommer i fare, samt at statene opprettholder sine forpliktelser til å overvåke den økonomiske utviklingen i flyselskapene. Forordningen åpner også for at kommisjonen kan forlenge perioden ved delegert myndighet.

Antall flyreiser i europeisk luftrom i september 2020 var 53% under nivået samme måned i 2019. Prognoser utgitt av Eurocontrol 14. september 2020 anslår en 50% trafikkgjenoppretting innen februar 2021. Det forventes at gjenoppretting av flytrafikken til 2019 nivå vil bli en langvarig prosess.

De midletidige tiltakene gjelder frem til 31. desember 2020. Det er nå besluttet å forlenge varigheten av midlertidige tiltak til 31. desember 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringsforordningen kan gjennomføres gjennom endring av forskrift 12. august 2011 nr. 833.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen særlige økonomiske og administrative konsekvenser for norske aktører og myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet støtter videreføring av disse tiltakene og ser ikke noen negativ effekt av det så lenge sikkerhet ivaretas.

Rettsakten følger en særlig hurtigprosedyre og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
18.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.03.2021
Anvendes fra i Norge
12.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro