Felles forskningsprogram om marinøkologien i Østersjøen (BONUS)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 862/2010/EU av 22. september 2010 om Unionens deltakelse i et felles forsknings- og utviklingsprogram for Østersjøen (BONUS) som gjennomføres av av flere medlemsland

Decision No 862/2010/EU of the European Parliament and of the Council on the participation by the Community in a Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS) undertaken by several Member States

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 1.10.2010

Nærmere omtale

Red.anm.: EU-beslutningen om BONUS-programmet inngår rettslig i EØS-avtalen som en følge av EØS-komitevedtaket om deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling. I tillegg til midler fra rammeprogrammet, finansieres BONUS-programmet gjennom tilskudd fra deltakende nasjoner. Ved oppstart av programmet gjelder det de åtte landene som grenser til Østersjøen. Norge er ikke medlem av programmet.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.9.2009)

En "Bonus" for Østersøen – 100 mio. EUR til det nye fælles forskningsprogram for Østersøen
Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag til et fælles forskningsprogram for Østersøen ('Bonus-169'). Formålet er at fremme Østersøregionens forskningskapacitet for at sikre en mere bæredygtig udvikling i området. Kommissionen foreslår at bidrage med 50 mio. EUR til en fælles forskningsinvestering sammen med otte EU-stater i Østersøregionen (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland). 100 mio. EUR-programmet vil skabe rammerne for koordineringen af deres miljøforskning.

Den europæiske kommissær for videnskab og forskning, Janez Potočnik, sagde ved denne lejlighed: "Østersøen er udsat for alvorlige natur- og menneskeskabte belastninger. Forskning har ikke kun nøglen til at tackle økologiske og samfundsøkonomiske udfordringer, den skaber også en positiv dagsorden, som Østersølandene kan arbejde sammen om. Bonus-169, som skal vedtages af Det Europæiske Råd, er Østersøstrategien omsat til praksis og er også et led i Kommissionens strategi for europæisk forskning til løsning af samfundsrelaterede udfordringer."

Havet og kysterne i Østersøregionen er særlig påvirkede af de kombinerede og stadig mere negative virkninger af forurening, klimaforandringer, forsuring, rovdrift og tab af artsmangfoldighed.

Bonus-169 vil integrere de 8 Østersøstaters nationale forskningsprogrammer og ?aktiviteter i et enkelt fælles forskningsprogram, der hovedsagelig dækker miljøforskning. Det Europæiske Fællesskab vil matche deltagerlandenes bidrag med et maksimumsbeløb på 50 mio. EUR fra det 7. rammeprogram for forskning. Disse kombinerede midler vil danne en kritisk masse med hensyn til kapacitet, ekspertviden og ressourcer og vil stimulere de strukturelle forandringer i forskningssystemerne i Østersøregionen og dens afvandingsområder og kystzoner. Programmet hjælper Europa med at reagere mere effektivt på de primære udfordringer i regionen i forbindelse med miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling, turisme, akvakultur, fødevaresikkerhed og søtransport.

Det skal gennemføres i to faser: i den første toårige strategiske fase fastlægges en dagsorden for strategisk forskning og gennemførelsesbestemmelserne. Denne fase efterfølges af en femårig gennemførelsesfase, hvori der mindst skal lanceres tre fælles forslagsindkaldelser.

Bonus-169 er i fuld overensstemmelse med målene for den europæiske strategi for havforskning og maritim forskning og EU's strategi for Østersøregionen. Den vil bidrage til at imødekomme målene i den reviderede Lissabonstrategi ved at investere i viden med sigte på vækst og beskæftigelse.

Kommissionen forelægger nu forslagene for EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Baggrund
Forslaget er baseret på artikel 169 i EF-traktaten, i henhold til hvilken Fællesskabet kan deltage i forskningsprogrammer, der iværksættes af flere medlemsstater.

Der er yderligere oplysninger på Bonus-websiden: http://www.bonusportal.org

Se også MEMO/09/487 – Spørgsmål og svar

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.09.2010
Anvendelsesdato i EU
04.10.2010
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet