Felles europeisk forskningssatsing på landbruk, matvaresikkerhet og klimaendringer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/253 av 28. april 2010 om initiativet til felles programmering av forskningsinnsatsen "landbruk, matvaresikkerhet og klimaendringer«

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

(1) Klimaforandringer udgør en alvorlig trussel for landbrugs- og skovbrugssektorerne, der er direkte afhængige af klimabetingelser, mens emissioner fra landbrug i Unionen udgør 14 % af de globale drivhusgasemissioner.

(2) Klimaændringer udgør en af hovedudfordringerne for landbruget i forbindelse med brødfødning af verdens befolkning, der anslås til at nå 9 milliarder inden 2050.

(3) Den globale efterspørgsel efter fødevarer vil formodentlig stige med 50 % inden 2030 og fordobles inden 2050 i en periode, hvor efterspørgslen efter biomasse til nonfoodformål forventes at stige kraftigt.

(4) Landbruget og skovbruget står over for en betydeligt stigende efterspørgsel efter nonfoodprodukter i form af biomasse som følge af forebyggende foranstaltninger i andre sektorer og behovet for at skifte til en lavkulstoføkonomi.

(5) Globale beholdninger af en række hovednæringsmidler er blevet mindre, og stigende fødevarepriser (f.eks. som dem i 2008) kommer i fremtiden sandsynligvis til at forekomme hyppigere, hvis den stigende efterspørgsel ikke konsekvent kan efterkommes gennem forsyninger.

(6) Klimaændringer kan have konsekvenser for dyrkningsudbytte, husdyrproduktion og produktionsstedets placering og være afgørende for landbrugsbedrifters indtjening, arealanvendelsen og økonomien i landdistrikterne i visse dele af Unionen.

(7) Landbrugssektoren i tropiske og subtropiske lande, navnlig i Afrika syd for Sahara, er meget sårbar over for klimaændringer, og enhver alvorlig fødevarekrise i disse regioner vil have konsekvenser for Europa.

(8) Der er behov for samordnede aktioner til forhindring af, at disse kombinerede risici medfører varig skade, og med henblik på at opnå en bæredygtig fødevareforsyning under klimaforhold, der ændrer sig.

(9) Dette initiativ til fælles programmering er også relevant i forbindelse med udviklingen af den fælles landbrugspolitik.

(10) På et møde den 3. december 2009 anerkendte Rådet (konkurrenceevne) »Landbrug, fødevaresikkerhed og klimaændringer« som et område, hvor fælles programmering vil medføre en betydelig merværdi for medlemsstaternes nuværende fragmenterede forskningsprojekter. Der blev derfor vedtaget konklusioner om anerkendelse af behovet for at iværksætte et initiativ til fælles programmering på området, og Kommissionen blev opfordret til at deltage i udarbejdelsen af dette initiativ. Rådet understregede endvidere, at fælles programmering er en proces, der iværksættes af medlemsstaterne med Kommissionen som koordinerende instans.

(11) Fælles programmering af forskning inden for landbrug, fødevaresikkerhed og klimaændringer vil fremme samlingen af færdigheder, viden og ressourcer med henblik på at udvikle forskningen for at løfte udfordringen med fødevaresikkerhed og truslen fra klimaændringerne, den globale befolkningstilvækst og efterspørgslen efter fødevarer og nonfoodprodukter.

(12) For at nå de mål, der opstilles i denne henstilling, bør medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen om at udforske mulige initiativer fra Kommissionens side med henblik på at bistå medlemsstaterne med at udforme og gennemføre den strategiske forskningsdagsorden. Medlemsstaterne bør også samarbejde med Den Stående Komité for Landbrugsforskning for at sikre koordineringen af aktiviteterne under den fælles programmering med den bredere forskningsdagsorden inden for landbrug.

(13) Medlemsstaterne bør jævnligt aflægge rapport til Kommissionen om, hvordan gennemførelsen af initiativet til fælles programmering skrider frem, således at Kommissionen kan aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2010
Anvendelsesdato i EU
24.05.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet