Felles europeisk forskningssatsing på helse og ernæring

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/250/EU av 28. april 2010 om initiativet til felles programmering av forskningsinnsatsen "Sunn kost gir et sundt liv"

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Borgernes sundhed er af afgørende betydning for EU's vækst og velstand.

(2) I løbet af de seneste 30 år er der konstateret en dramatisk øget forekomst af overvægt og fedme i EU's befolkning, især blandt børn.

(3) Den negative udvikling med hensyn til dårlig ernæring og lav fysisk aktivitet i hele den europæiske befolkning fortsætter.

(4) Der er en øget forekomst af antallet af kroniske lidelser, såsom hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, type 2- diabetes, slagtilfælde, visse kræftformer, muskel- og knoglelidelser og sågar en række psykiske lidelser.

(5) Hvis almindelige livsstilsrelaterede risikofaktorer, herunder bl.a. kostrelaterede faktorer, blev elimineret, kunne omkring 80 % af alle hjertesygdomme, slagtilfælde og tilfælde af type 2-diabetes og 40 % af alle kræftsygdomme undgås.

(6) På sit møde den 3. december 2009 anerkendte Rådet (konkurrenceevne) »Sundhed, fødevarer og forebyggelse af kostrelaterede sygdomme« (titlen blev senere ændret til »Sund kost giver et sundt liv«) som et område, hvor fælles programmering ville skabe stor merværdi for medlemsstaternes nuværende opsplittede forskningsindsats. Rådets konklusioner omfatter derfor en anerkendelse af nødvendigheden af at lancere et initiativ til fælles programmering af dette område og en opfordring til Kommissionen om at bidrage til udarbejdelsen af dette initiativ. Rådet bekræftede ligeledes, at fælles programmering er en proces, som medlemsstaterne styrer, og at Kommissionen fungerer som formidler.

(7) Fælles programmering af forskning i fødevarer og sundhed vil gøre det muligt at koordinere forskningen i indvirkningen af livsstil og kost på sundhedstilstanden og bidrage væsentligt til udviklingen af et fuldt operationelt europæisk forskningsområde for forebyggelse af kostrelaterede sygdomme samt styrke Europas førende position og konkurrenceevne på dette område.

(8) For at sikre effektivitet i medlemsstaternes fælles indsats for fødevarer og sundhed bør de opstille og gennemføre en strategisk forskningsdagsorden, der bygger på en fælles tilgang til forebyggelse af kostrelaterede sygdomme.

(9) Med henblik på at sikre en effektiv styring af de fælles foranstaltninger, der skal træffes, bør medlemsstaterne oprette et fælles forvaltningsorgan med mandat til at opstille fælles betingelser, regler og procedurer for samarbejde og koordinering og til at overvåge gennemførelsen af den strategiske forskningsdagsorden.

(10) For at nå de mål, der opstilles i denne henstilling, bør medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen om at undersøge mulige initiativer fra Kommissionens side med henblik på at bistå medlemsstaterne med at opstille og gennemføre den strategiske forskningsdagsorden.

(11) For at gøre det muligt for Kommissionen at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet bør medlemsstaterne jævnligt aflægge rapport til Kommissionen om, hvordan gennemførelsen af denne fælles programmering skrider frem.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2010
Anvendelsesdato i EU
18.05.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet