Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2011/413/EU av 11. juli 2011 om initiativet til programmering av forskningsinnsatsen »Flere år, bedre liv — demografiske forandringer: potensiale og utfordringer

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.7.2011, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: udfordringer i forbindelse med en aldrende befolkning

Bruxelles, den 15. juli 2011 – Europa-Kommissionen opfordrer EU's medlemsstater til at udforme og anvende en fælles strategi for, hvordan forskningen inden for befolkningsaldring kan koordineres på EU-plan. Det var budskabet i den netop vedtagne henstilling fra Kommissionen "Flere år, bedre liv – demografiske forandringer: potentiale og udfordringer". I henstillingen tilskyndes medlemsstaterne til at deltage i et fælles programlægningsinitiativ vedrørende befolkningsaldring på forskellige forskningsområder: f.eks. hvordan kan ældre hjælpes til at forblive aktive så længe som muligt, ved godt helbred og med bedre livskvalitet, og hvordan kan vi gøre vores sundhedsvæsen bæredygtigt i fremtiden.

Mere end 30 % af europæerne vil være over 65 år i 2025, og antallet af 80-årige og derover vil blive næsten fordoblet i samme periode. Indtil nu er der tretten lande, som har tilkendegivet at ville deltage i det fælles programlægningsinitiativ, hvor fremtrædende videnskabsfolk inden for økonomi, samfundsvidenskab, sundhed og teknologi vil kunne møde repræsentanter fra erhvervsliv, politiske beslutningstagere og forbrugerorganisationer for dermed at opnå bedre viden om, hvilken indvirkning aldringen vil få. Det er første gang, at medlemsstaterne går sammen om at finansiere strategisk forskning om befolkningsaldringen.

Initiativet vil være et vigtigt bidrag til det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring (se IP/10/1288) og den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Det supplerer aldersrelaterede forskningsaktiviteter inden for syvende rammeprogram (RP7), det fælles program "Længst muligt i eget hjem" (se IP/10/1726) og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation.

Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: "Jeg vil gerne lykønske de EU-medlemsstater, der har taget dette fælles initiativ. Hermed vil der kunne udvikles ny videnskabsbaseret viden om virkningerne af demografiske forandringer. Jeg ser frem til, at andre medlemsstater vil slutte sig til, så vi kan finde frem til nye muligheder, som et aldrende samfund kan byde på, og vi ikke bliver overvældet af de udforinger, det giver."

Mere følger…

I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at inddrage følgende foranstaltninger som led i deres forskningsdagsorden om aldring:

• finde frem til og udveksle oplysninger om relevante nationale programmer og forskningsaktiviteter samt udveksle bedste praksis, metoder og retningslinjer

• udpege områder eller forskningsaktiviteter, der vil kunne drage fordel af fælles koordinering eller samling af ressourcer

• overveje behovsændringerne hos de ældre i forbindelse med udarbejdelsen af mål for aldringsforskningsprogrammer

• dele, hvor dette er relevant, eksisterende forskningsinfrastrukturer eller udvikle nye faciliteter, såsom fælles databaser eller modeller til analyse af aldringsprocesser

• tilskynde til øget samarbejde mellem den offentlige og den private sektor og mellem forskellige forskningsaktiviteter og erhvervssektorer, der er forbundet med demografiske forandringer og befolkningsaldringen

• oprette netværk mellem centre, der beskæftiger sig med forskning i demografiske forandringer og befolkningsaldringen.

Inden for det fælles programlægningsinitiativ "Flere år, bedre liv – demografiske forandringer: potentiale og udfordringer" vil der i de kommende måneder blive udviklet en fælles strategisk forskningsdagsorden for befolkningsaldringen med hjælp fra fremtrædende eksperter. Denne dagsorden vil derpå blive implementeret gennem fælles tiltag og projekter, der vil kræve en væsentligt tilsagn om midler og deltagelse fra de involverede landes side. Europa-Kommissionen vil støtte koordineringen af initiativet med finansielle midler. De første konkrete resultater forventes at foreligge efter 2012, blandt andet videnskabsbaserede anbefalinger til, hvordan pensionssystemerne kan tilpasses ikke blot efter alder, som det sker for øjeblikket, men efter folks evne til at arbejde.

Baggrund
Den 26. maj 2010 fastslog Rådet (ministrene for konkurrenceevne), at det fælles programlægningsinitiativ "Flere år, bedre liv – demografiske forandringer: potentiale og udfordringer" er et område, hvor fælles forskningsplanlægning vil kunne give en betydelig merværdi til den nuværende, opsplittede indsats fra medlemsstaternes side.

Initiativet bliver ledet af det tyske forsknings- og uddannelsesministerium. Tolv andre lande har også meddelt, at de vil deltage (Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyrkiet, UK og Østrig), og tre lande vil deltage som observatører (Belgien, Irland og Norge). Kommissionen er et ikke-stemmeberettiget medlem af ledelsesstrukturen.

Yderligere oplysninger

http://www.jp-demographic.eu/

Netsted for den digitale dagsorden: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2011
Anvendelsesdato i EU
02.08.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.08.2011