EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1383/2013 av 17. desember 2013 som endrer forordning (EU) nr. 99/2013 om Det europeiske statistiske program 2013-17

Regulation (EU) No 1383/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Prop. 60 S (2013–2014)

Det europeiske statistikkprogram for 2013–2017 ble formelt vedtatt i EU 15. januar 2013 ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013. Ved EØS-komiteens beslutning nr. 134/2013 ble forordningen innlemmet i protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk. I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 var den finansielle rammen for programmet begrenset til statistikkåret 2013, og derfor var beslutningen i EØS-komiteen om deltakelse i programmet tilsvarende begrenset til statistikkåret 2013.

De finansielle rammene for resten av programperioden 2014–2017 er vedtatt gjennom europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1383/2013, som endrer forordning (EU) nr. 99/2013 artikkel 7 Finansiering.

Deltakelse i statistikkprogrammet vil innebære økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutningen er derfor nødvendig, jf. Grunnlovens § 26, annet ledd. For å sikre norsk deltakelse i programaktivitetene for 2014, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen. Avgjørelsen i EØS-komiteen er ventet i andre kvartal 2014.

Generelt om det europeiske statistikkprogrammet

Hovedformålet med felles europeisk statistikk er løpende å kunne underbygge utarbeidelsen, kontrollen og evalueringen av Den europeiske unions politikk med pålitelig, objektiv og sammenliknbar statistikk.

Det statistiske samarbeidet mellom EFTA-statene og EU startet i 1989 ved at det ble en del av «Oslo-Brussel prosessen» som ledet fram til EØS-avtalen. Et eget EFTA-kontor for det statistiske samarbeidet ble etablert i Luxembourg i 1991 i nær tilknytning til EUs statistikkdirektorat Eurostat. Norge har siden 1994 deltatt i EUs statistikksamarbeid og i EUs statistikkprogram gjennom EØS-avtalen.

Ifølge EØS-avtalens artikkel 76 skal avtalepartene påse at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenliknbare statistiske opplysninger, med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Avtalepartene skal utvikle og benytte harmoniserte metoder, definisjoner og klassifikasjoner samt felles programmer og framgangsmåter for å organisere det statistiske samarbeidet på passende administrative nivåer. Det skal også tas hensyn til behovet for konfidensiell behandling av statistiske data. Artikkelen viser til EØS-avtalens vedlegg XXI som inneholder særlige bestemmelser om statistikk, og til EØS-avtalens protokoll 30 som omhandler organiseringen av det statistiske samarbeidet.

Etter ikrafttredelse av EØS-avtalen i 1994 har omfanget av den europeiske statistikken økt betydelig. Gjennom EØS-samarbeidet har Norge vært sikret medvirkning i en rekke saksforberedende ekspertgrupper, utvalg og komiteer, og deltatt i rundt 130 møter i året.

EØS-avtalens vedlegg om statistikk omfattet opprinnelig 26 rettsakter. Ved utgangen av 2013 var antallet rettsakter over 300. Etterlevelsen av flere av rettsaktene har medført betydelig utbygging av norsk statistikk. Dette gjelder for eksempel innen områdene strukturstatistikk for næringslivet, korttidsstatistikk, konsumprisindekser og arbeidskraftsundersøkelser. Samlet har dette bidratt til en klar kvalitetsheving av norsk statistikk, også ved at statistikken i økende grad er gjort sammenliknbar med andre europeiske lands statistikk.

Det forrige statistikkprogrammet ble avsluttet i 2012, og Norge har deltatt i EUs statistikkprogram for statistikkåret 2013. Det er nå aktuelt å videreføre samarbeidet ved å delta i EUs nye statistikkprogram for hele perioden 2013–2017.

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen medfører ingen endringer i de organisatoriske rammene for statistikksamarbeidet, som er basert på et nært samarbeid mellom EUs statistikkontor Eurostat og statistikkontoret til EFTA. Alle hovedområdene i statistikkprogrammet skal anses relevant for statistikksamarbeidet i EØS-området, og samarbeidet omfatter fortsatt full deltakelse uten stemmerett for EFTA-statene i arbeidsgrupper og komiteer.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 om det europeiske statistikkprogrammet 2013–2017 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1383/2013 i dansk oversettelse, følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Norsk oversettelse av forordningene vil bli ferdigstilt før beslutningen fattes i EØS-komiteen, som avtalt med Stortinget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.01.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
04.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1383
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro