EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/793 av 10. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 180/2008 når det gjelder forlengelse av perioden for oppnevnelse av EU-referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/793 of 10 May 2017 amending Regulation (EC) No 180/2008 as regards extending the period of designation of the EU Reference Laboratory for equine diseases other than African horse sickness

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 882/2004 ved å forlenger oppnevnelsen av EU-referanselaboratorium (EURL) for andre smittsomme hestesykdommer enn afrikansk hestepest. Forordning (EU) nr. 108/2008 oppnevnte Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) til EURL for disse sykdommene. Oppnevnelsen har blitt forlenget en gang tidligere og løper ut 30. juni 2018. Endringen går ut på at oppnevnelsen forlenges til 30. juni 2023.

De andre smittsomme hestesykdommene det er snakk om er de som, i tillegg til afrikansk hestepest, listeføres i vedlegg I av direktiv 2009/156/EU:

Ondartet beskjelersjuke (Dourine), Snive (Glanders), Encephalomyelitt, Infeksiøs animi, Rabies, Miltbrann og Vesikulær stomatitt.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 882/2004. Denne er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Endringen vil derfor kreve en endring av denne forskriften.

Mattilsynet har besluttet at denne endringen er åpenbart unødvendig å høre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for disse sykdommene. De er orientert om forlengelsen av oppnevnelsen av EURL for sykdommene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.2017
Anvendelsesdato i EU
31.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 16-17
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0793
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro