EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: midlertidige unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 30. april 2020 om midlertidige særskilte tiltak om unntak fra visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 for å motvirke markedsforstyrrelser i frukt- og grønnsaksektoren og vinsektoren som følge av covid-19-pandemien og tiltak i den forbindelse

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 30 April 2020 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors caused by the COVID-19 pandemic and measures linked to it

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Covid-19-pandemien forårsager betydelige forstyrrelser på markederne for frugt og grøntsager samt vin i hele Unionen. De foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at imødegå covid-19-pandemien, navnlig de omfattende begrænsninger i bevægelsesfriheden og foranstaltninger til fysisk distancering, har medført en afbrydelse af forsyningskæderne og midlertidig lukning af vigtige salgssteder for frugt- og grøntsagssektorens og vinsektorens produkter, både på engros- og detailniveau samt i cateringsektoren, bl.a. som følge af lukningen af restauranter, kantiner, barer og hoteller. De covid-19-relaterede foranstaltninger medfører også logistikproblemer med særlig alvorlige konsekvenser for letfordærvelige frugt- og grøntsagsprodukter og vinsektoren. De skaber desuden problemer i forbindelse med høst af frugt og grøntsager og i alle faser af vinfremstillingen som følge af mangel på arbejdskraft samt problemer med distribution til forbrugerne på grund af afbrydelsen af logistik- og forsyningskæder samt midlertidig lukning af vigtige salgssteder. Disse omstændigheder medfører væsentlige forstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren i Unionen. Landbrugerne i disse sektorer oplever finansielle vanskeligheder og likviditetsproblemer.

(2) I betragtning af varigheden af de restriktioner, som medlemsstaterne har indført for at imødegå covid-19-pandemien, og den sandsynlige videreførelse af restriktionerne, den langvarige afbrydelse af logistik- og forsyningskæderne samt den alvorlige økonomiske indvirkning på de vigtigste salgssteder for frugt- og grøntsagssektorens og vinsektorens produkter, både på engros- og detailniveau og i cateringsektoren, vil den alvorlige forstyrrelse af disse markeder og virkningerne heraf sandsynligvis fortsætte og muligvis endog blive forværret.

(3) På grund af disse markedsforstyrrelser og det hidtil usete sammenfald af omstændigheder har landbrugerne i alle medlemsstaterne oplevet ekstraordinære vanskeligheder i forbindelse med planlægning, iværksættelse og gennemførelse af de støtteordninger, der er fastsat i artikel 32-38 i forordning (EU) nr. 1308/2013 for frugt-og grøntsagssektoren og i artikel 39-54 i samme forordning for vinsektoren. Det er derfor nødvendigt at afhjælpe disse vanskeligheder ved at fravige visse af de nævnte bestemmelser.

(4) Anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer kan som led i deres godkendte driftsprogrammer iværksætte krise- og forebyggelsesforanstaltninger i frugt- og grøntsagssektoren, der skal øge deres modstandsdygtighed over for markedsforstyrrelser. I henhold til artikel 33, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 må disse kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger imidlertid højst tegne sig for en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af driftsprogrammet. For at skabe større fleksibilitet for disse producentorganisationer og sætte dem i stand til at målrette driftsprogrammernes ressourcer mod at afhjælpe markedsforstyrrelser, der skyldes foranstaltninger i forbindelse med covid-19-pandemien, bør ovennævnte bestemmelse ikke finde anvendelse i 2020.

(5) Det skønnes, at lukningen af hoteller, barer og restauranter direkte berører 30 % af de mængder vin, der forbruges i Unionen, svarende til 50 % af værdien. Det bemærkes også, at forbruget af vin i hjemmet ikke kompenserer for faldet i forbruget uden for hjemmet. Desuden er de sædvanlige festligheder og forsamlinger, hvor der konsumeres vin, f.eks. fødselsdage og nationale fri- og helligdage, ikke mulige. Endvidere er der risiko for, at turismerelaterede aktiviteter, herunder vinturisme, ikke vil finde sted i sommersæsonen. Det medfører et stigende vinoverskud på markedet. Dertil kommer, at manglen på arbejdskraft, som også skyldes pandemien, og de logistikproblemer, som pandemien forårsager, sætter vinavlerne og hele vinsektoren under pres. Vinavlerne står over for stigende vanskeligheder i forbindelse med den kommende høst: lave priser, nedsat forbrug, transport- og salgsproblemer.

(6) Samtidig har EU's vinsektor haft svære vilkår i hele 2019, og vinlagrene er på deres højeste siden 2009. Denne udvikling skyldes primært en kombination af rekordhøsten i 2018 og et generelt faldende forbrug af vin i Unionen. Desuden har USA, som er EU's vigtigste marked for eksport af vin, indført yderligere importtold på vine fra Unionen, hvilket har påvirket eksporten. Covid-19-pandemien betyder endnu et tilbageslag for en sårbar sektor, som ikke længere kan afsætte eller distribuere sine produkter effektivt, hovedsagelig som følge af lukningen af de vigtigste eksportmarkeder og de foranstaltninger, der er truffet for at sikre en effektiv begrænsning af bevægelsesfriheden, navnlig indstillingen af alle cateringaktiviteter og de manglende muligheder for at levere til de sædvanlige kunder. Problemerne med at skaffe vigtige rå- og hjælpestoffer, der skal bruges i vinproduktionen såsom flasker og propper, er en yderligere hindring for, at de erhvervsdrivende i vinsektoren kan afsætte den vin, der er klar til salg.

(7) Hvis nogle af de mængder vin, der ikke bliver afsat og ikke kan oplagres, fjernes fra EU-markedet, burde det bidrage til at afhjælpe de alvorlige markedsforstyrrelser i vinsektoren. Derfor bør der via støtteprogrammerne i vinsektoren midlertidigt kunne ydes støtte til destillation af vin af årsager, der er relateret til krisen som følge af covid-19-pandemien, så vinproducenternes økonomiske resultater kan forbedres. For at undgå konkurrenceforvridning bør det ikke være tilladt at anvende den fremstillede alkohol i føde- og drikkevareindustrien, og anvendelsen bør begrænses til industriformål, herunder desinfektion og lægemidler, og energiformål.

(8) Støtte til kriseoplagring er endnu en foranstaltning, der midlertidigt bør anvendes for at trække visse mængder vin ud af markedet og bidrage til en gradvis tilbagevenden til en mere økonomisk holdbar markedssituation. Derfor bør der midlertidigt kunne ydes støtte til kriseoplagring af vin som led i støtteprogrammerne i vinsektoren. For at undgå, at der ydes støtte to gange for den samme mængde vin, der tilbagekøbes fra markedet, bør modtagere af støtte til kriseoplagring hverken modtage støtte til krisedestillation af samme mængde vin via støtteprogrammerne for vinsektoren eller nationale betalinger til krisedestillation af vin.

(9) For at hjælpe de erhvervsdrivende med at klare de nuværende ekstraordinære omstændigheder og tackle denne uforudsigelige og usikre situation bør der åbnes mulighed for yderligere fleksibilitet i gennemførelsen af visse foranstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013.

(10) For at gøre det muligt for medlemsstaterne at støtte producenter, der er hårdt ramt af krisen, er det navnlig nødvendigt at fravige artikel 44, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår gensidige fonde, jf. artikel 48 i samme forordning, således at der kan ydes støtte til dækning af udgifter i forbindelse med foranstaltninger, hvis fjerde gennemførelsesår er 2020, selv om udgifterne er afholdt inden medlemsstatens forelæggelse af det relevante udkast til støtteprogram. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for at yde yderligere støtte til administrationsomkostningerne for allerede oprettede gensidige fonde i yderligere tolv måneder i regnskabsåret 2020. For at sikre, at der ydes en økonomisk passende støtte, bør støtten som en fravigelse af artikel 48, stk. 2, være ikkedegressiv og svare til den finansiering, der blev ydet i det tredje gennemførelsesår.

(11) Det er endvidere nødvendigt som en ekstraordinær foranstaltning at fravige artikel 46, stk. 6, artikel 47, stk. 1 og 3, artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og midlertidigt øge Unionens maksimale tilskud til foranstaltninger til "omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer", "grøn høst", "høstforsikring" og "investeringer". Disse midlertidige foranstaltninger er nødvendige, fordi de erhvervsdrivende af årsager relateret til covid-19-pandemien er udsat og fortsat vil blive udsat for betydelige indkomsttab og yderligere omkostninger som følge af forstyrrelserne på markedet og i deres produktion. En forhøjelse af Unionens tilskud til de pågældende foranstaltninger og dermed et fald i støttemodtagerens andel af omkostningerne vil give støttemodtagerne en vis økonomisk aflastning.

(12) Den fleksibilitet, som en forhøjelse af EU-tilskuddet medfører, repræsenterer en form for økonomisk støtte, der imidlertid ikke kræver yderligere EU-finansiering, eftersom de budgetgrænser for de nationale støtteprogrammer for vinsektoren, der er fastsat i bilag VI til forordning (EU) nr. 1308/2013, fortsat gælder. Medlemsstaterne kan således kun beslutte at tildele højere beløb til de pågældende foranstaltninger inden for det årlige budget, der er fastsat i nævnte bilag. Formålet med de forhøjede finansieringssatser er således at yde støtte til sektoren i lyset af den ustabile markedssituation, uden at der først skal mobiliseres yderligere midler.

(13) Som led i vinstøtteprogrammerne kan der ydes støtte til høstforsikring som et forebyggende instrument for at tilskynde til en ansvarlig tilgang til krisesituationer. I henhold til artikel 49 i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal støtten til høstforsikring bidrage til at beskytte producenternes indtægter, når der forekommer tab som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb. I betragtning af, at covid-19-pandemien har drastiske konsekvenser for vinproducenternes indtægter på grund af de til tider uoverstigelige vanskeligheder i alle faser af produktionen og afsætningen af vin, bør EU-støtten udvides til også at omfatte høstforsikring mod tab, der skyldes pandemier. I sådanne tilfælde bør den maksimale EU-støtte desuden midlertidigt forhøjes til 60 % for at give vinproducenterne en vis økonomisk aflastning.

(14) Grøn høst, jf. artikel 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, anvendes som markedsforvaltningsforanstaltning, når der forventes en overskudsproduktion af druer. I henhold til nævnte artikel skal drueklaserne på hele bedriften destrueres eller fjernes fuldstændigt, for at der kan ydes EU-støtte. Under de nuværende omstændigheder har vinproducenterne muligvis ikke det nødvendige personale til at gennemføre en sådan fuldstændig destruktion. Derfor bør dette krav fraviges, så det bliver muligt at destruere eller fjerne umodne drueklaser på blot en del af en bedrift, forudsat at det sker på hele parceller.

(15) I betragtning af de særligt hastende omstændigheder, navnlig de aktuelle markedsforstyrrelser, deres alvorlige følger for frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren samt deres vedvarende karakter og sandsynlige forværrelse, er det nødvendigt at handle øjeblikkeligt og hurtigt vedtage foranstaltninger for at afbøde de negative virkninger. Hvis der ikke tages øjeblikkelige skridt til at afhjælpe disse markedsforstyrrelser, kan det forværre situationen og skade produktionen og markedsforholdene i begge sektorer. På denne baggrund bør nærværende forordning vedtages efter hasteproceduren i artikel 228 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(16) I betragtning af nødvendigheden af at træffe øjeblikkelige foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet