EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 174/2013 av 5. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 106/2008 om et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr

Regulation 174/2013 of the European Parliament and of the Council on a European Union energy-efficiency labelling programme for office equipment amending Regulation (EC) No 106/2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment (Energy Star)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2013)

Sammendrag av innhold
Energy Star har vært og er en frivillig internasjonal energimerkeordning som skal fremme produksjon og markedsføring av energieffektivt kontorutstyr (IKT-utstyr). Ordningen ble opprettet i USA i 1992, og ble gjennomført i Europa i 2001 ved at USA og EU inngikk en samarbeidsavtale. EU og USA har 29. november 2011 inngått en ny samarbeidsavtale.

Norge sluttet seg til ordningen i 2005 ved at forordning 2422/2001 ble gjennomført i norsk rett som forskrift.

Forordning 2422/2001 er erstattet av forordning 106/2008 om et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr, og er gjennomført i Norge ved forskrift 25. juni 2010 nr 940. Det vises til tidligere EØS-posisjonsnotat av 16.04. 2010 fra OED om forordning (EC) nr 106/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 15. januar 2008 om et fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr.

Forordning 174/2013 endrer forordning 106/2008, og innebærer kun små endringer:

a) Referansene justeres/oppdateres i samsvar med den sist inngåtte avtalen mellom EU og USA av 29. november 2011, samt gjeldende rettsakter vedrørende økodesign og energimerking.

b) European Community Energy Star Board døpes om til European Union Energy Star Board, og "Community" byttes generelt ut med "Union" i teksten.

c) I tilknytning til artikkel 6 om fremming av energieffektivitetskriterier skal fortsatt Kommisjonen, andre EU institusjoner og sentrale statlige styresmakter fastsette energieffektivitetskrav. Det nye er at kontraherende myndigheter på regionalt og lokalt nivå skal oppfordres til å bruke energieffektivitetskriteriene ved offentlige anskaffelser.

Merknader
Gjeldende norsk lovgivning på området: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 106/2008 av 15. januar 2008 om et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr er gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Olje- og energidepartementet av 25. juni 2010 nr 940.

Gjennomføring av forordning 174/2013 av 5. februar 2013 i norsk rett vil ha rettslige konsekvenser for Norge ved at ovennevnte forskrift vil måtte endres. Det må utarbeides et utkast til forskrift som må sendes på høring etter reglene i forvaltningsloven og utredningsinstruksen. Per dags dato er det ikke utarbeidet noe forslag til norsk gjennomføringsforskrift.

Det antas at avtalen og forordningen ikke innebærer noen økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning for offentlige eller private aktører i Norge. Rettsakten skal grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader
NVE har gjennomgått forordningen.

Vurdering
Forordningen er akseptabel og Norges vassdrags- og energidirektorat tilrår at forordning 174/2013 innlemmes i EØS-avtalen og deretter gjennomføres i norsk rett.

Status
Forordningen ble publisert i EU-tidende 6. mars og trådte i kraft i EU den 26. mars 2013.

Saken ligger til vurdering i EFTAs energiarbeidsgruppe. Forholdet til USA vil håndteres ved en "Exchange of Letter" mellom EFTA og den kompetente myndighet i USA, Environment Protection Agency (EPA).

Saken ble sist drøftet i EFTA den 2. juli 2013 og et utkast til Exchange of Letter har blitt behandlet internt i EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2013
Anvendelsesdato i EU
26.03.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.10.2014
Anvendes fra i Norge
10.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro