Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/820 of 4 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts of interest in the area of European venture capital funds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlaments forordning 345/2013 om europeiske venturekapitalfond. Formålet med forordningen er å sikre effektiv kontroll og behandling av interessekonflikter som kan oppstå i forbindelse med opprettelse og forvaltning av europeiske venturekapitalfond, samt å definere i hvilke situasjoner interessekonflikter kan oppstå.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelsesdatoen.

Status
Reglene er vedtatt og trer i kraft i EU 11.12.19. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2019
Anvendelsesdato i EU
11.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning 345/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
01.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0820
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro