Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapitalfond

Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 30.6.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein) . Beslutningen trer i kraft 1.8.2021.
Norsk forskrift kunngjort 2.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rådet og Parlamentet vedtok 17. april 2013 en forordning om europeiske venturekapitalfond (European Venture Capital Funds Regulation, EuVECA).

Et viktig formål med reguleringen er å lette små og mellomstore nystartede bedrifters (SMB) tilgang til kapital, noe som kan bidra til økonomisk vekst og innovasjon. Et rammeverk for venturekapitalfond er en av hovedprioriteringene i EUs handlingsplan for SMBer (MEMO/11/879).

EuVECA-forordningen gir forvaltere av alternative investeringfond som er registreringspliktige etter direktivet om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet, direktiv 2011/61/EU), adgang til å markedsføre fond som oppfyller krav i forordningen grensekryssende i EU, uten å søke om konsesjon etter AIFM-direktivet. Registrering av fond og tilsyn med virksomheten skal forestås av nasjonale myndigheter, og det er også etablert en rapporteringsplikt til myndighetene.

Som venturekapitalfond regnes fond som investerer minimum 70 % av forvaltningskapitalen i SMBer. Som SMB regnes foretak som ikke er tatt opp til handel på regulert marked, som har mindre enn 250 ansatte og som enten har årsomsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller årsbalanse som ikke overstiger EUR 43 millioner.

Forvaltere av venturekapitalfond som oppfyller kravene i forordningen, kan markedsføre slike fond i hele EØS-området og benytte betegnelsen "European Venture Capital Fund". Markedsføring i andre EØS-stater forutsetter at det meldes om grensekryssende virksomhet.

Venturekapitalfond skal bare kunne markedsføres til profesjonelle kunder (som angitt i direktiv 2004/39/EF, MIFID), samt til andre investorer som investerer minst 100 000 euro og som skriftlig erklærer at de er klar over risikoen som er forbundet med investeringern.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen gir ingen plikt for forvaltere av alternative investeringsfond til å underlegge seg kravene i forordningen. Derimot gir forordningen forvalterne en rett til å markedsføre fond som oppfyller kravene i forordningen, grensekryssende i EØS-området som "EuVECA" etter en notifikasjonsordning. I høringsnotat 17. desember 2014 utarbeidet av Finanstilsynet, fremgår det at tilsynet har begrenset grunnlag for å vurdere i hvilken grad det vil være interesse for registrering av forvaltere av slike fond i Norge. Videre fremgår det der at forordningen åpner for markedsadgang i EØS uten å søke om konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond, forutsatt at kravene i forordningen oppfylles. Forordningen vil gi tilsynsmyndighetene nye oppgaver, men samtidig kan det bli noen færre foretak under tilsyn etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har i høringsnotat som departementet sendte på høring 23. april 2015 foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, gjennomføres som forskrift til lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Departementet mener forordningen kan gjennomføres i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond. Det bør også foretas en endring i finansforetaksloven for å presisere at nevnte lov ikke er til hinder for at venturekapitalfond kan yte lån i tråd med bestemmelsene i forordningen.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Forordningen kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 17. april 2013 og trådte i kraft i EU 22. juli 2013.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Departementet sendte 23. april 2015 på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til gjennomføring av antatt fremtidige forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 24. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.04.2013
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.04.2021
Høring
Høring publisert
09.11.2020
Høringsfrist
21.12.2020
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2021
Anvendes fra i Norge
01.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0345
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro