Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelser på inntekts- og levekårsområdet

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om spesifikasjon av tekniske elementer i datasettet for utvalgsundersøkelsen på inntekts- og levekårsområdet om sysselsetting og bolig, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligproblemer og ad hoc-emnet i 2023 om energieffektivitet og fattigdom i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

(In preparation) Commission Implementing Regulation

(In preparation) Commission Implementing Regulation specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on Labour market and housing, Intergenerational transmission of advantages and disadvantages, Housing difficulties and the 2023 ad hoc subject on Energy efficiency and poverty pursuant Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 30.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 30.7.2021)

Statistikker over indkomstforhold og levevilkår: tekniske specifikationer

Kommissionens overvågning af indkomstforhold og levevilkår i EU (EU-SILC) omfatter regelmæssig indsamling af data om følgende kategorier:

• arbejdsvilkår – hvert 3. år

• boligproblemer – hvert 6. år

• brug af tjenester, herunder pleje og tjenester, der muliggør en uafhængig tilværelse – hvert 6. år.

Dette dokument indeholder de tekniske specifikationer for sådanne data samt data for ad hoc-emner.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 30 juli 2021 - 27 august 2021

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)4872592

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
30.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet