Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1642 av 5. november 2020 om spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet for ad-hoc modulen «jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårige variablene for «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» på arbeidskraftsområdet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1642 of 5 November 2020 specifying the technical items of the data set for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU består av ett sett kjernevariabler, som samles inn kvartalsvis, årlig og to-årlig, samt et system bestående av seks ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og to ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår tekniske forhold ved variablene for ett av ad-hoc temaene – «jobbferdigheter» som skal samles inn i 2022. Forordningen fastslår også variable for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» som skal samles inn hvert åttende år fra og med 2023.

Formålet med modulen for jobbferdigheter er å gi grunnlagsdata for å kartlegge yrker med risiko for å bli automatisert som følge av teknologiske fremskritt og komplementere ISCO-informasjon[1] om yrker etter type oppgaveprofil og ulike oppgaver forbundet med ulike yrker. Variablene for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» har tatt utgangspunkt i tilsvarende moduler samlet inn i 2006 og 2012. Fokus er å beskrive status ved førstegangs mottak av pensjon og arbeidsmarkedssituasjon på det tidspunktet.

Variable og detaljerte spesifikasjoner for disse to temaene er gjengitt i vedlegget til forordningen.

[1] International Standard Classification of Occupations (ISCO)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen/europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet