Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2052 av 24. november 2021 om spesifisering av de tekniske elementer for datasettet i utvalgsundersøkelsen på området inntekt- og levekår med hensyn til arbeidsmarked og bolig, overføring av gunstig og ugustige vilkår mellom generasjonene og boligproblemer samt ad-hoc modulen for 2023 om husholdningers energiforbruk i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2052 of 24 November 2021 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on Labour market and housing, Intergenerational transmission of advantages and disadvantages, Housing difficulties, and the 2023 ad hoc subject on Households energy efficiency pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre, at gennemførelsen af området indkomst og levevilkår gennemføres på en nøjagtigt måde, bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættene vedrørende arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne, boligproblemer og ad hoc-emnet for 2023 om husstandes energieffektivitet.

(2) Området indkomst og levevilkår giver oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig om indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse. Det giver også oplysninger om forskellige andre EU-politikker vedrørende levevilkår og fattigdom. Der er et stort politikrelateret behov for detaljerede oplysninger om arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne og boligproblemer. Ad hoc-emnet om husstandes energieffektivitet er af central betydning, navnlig i lyset af henstillingen til medlemsstaterne om bekæmpelse af energifattigdom.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
15.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet