Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/142 av 31. januar 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 med hensyn til rapportering av produksjonsvolum og om retting av den nevnte gjennomføringsbeslutningen

Commission Implementing Decision (EU) 2022/142 of 31 January 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/1741 as regards the reporting on production volume and correcting that Implementing Decision

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2022)

Sammendrag av innhold

I forbindelse med årlig rapportering av utslipps- og avfallsdata til EU/EEA, vil det fra og med 2023 også være krav om rapportering av produksjonsdata (produksjonsmengde/energiforbruk/mottatt avfall/m.m.). Data vil rapporteres til EU, men de vil ikke offentliggjøres sammen med øvrige PRTR-data på EUs nettsider.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har allerede rapportering av slike data i vår nasjonale rapportering. Det vil imidlertid være behov for en gjennomgang og strukturering/systematisering av data for å sikre at vi får rapportert i riktig format. I tillegg vil det være behov for å etablere uttrekk fra våre databaser for rapportering til EU.

Sakkyndige instansers merknader
EØS-notatet ikke er forelagt spesialutvalget for behandling, fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske, og det anses derfor ikke nødvendig å forelegge det for spesialutvalget for klarering.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten ble vedtatt 31. januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.01.2022
Anvendelsesdato i EU
23.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro