Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)

Tittel

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2009/C155/02 av 18. juni 2009 om etableringen av et europeisk poengsystem for yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET)

Recommendation 2009/C155/02 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2012)

Sammendrag av innhold
ECVET er et europeisk poengsystem for yrkesrettet utdanning og opplæring, tilsvarende det en har innenfor høyere utdanning (ECTS). Poengene er knyttet til spesifikke kvalifikasjoner, basert på felles prinsipper og tekniske spesifikasjoner som angitt i rekommandasjonen.

Hensikten med introduksjonen av ECVET er å fremme felles europeisk anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner. Poengene skal kunne overføres mellom land og akkumuleres av enkeltindivider for oppnåelse av formelle kvalifikasjoner. Poengene tildeles enkeltindivider på grunnlag av dokumentert oppnådd læringsutbytte.

ECVET har tilknytning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverk, EQF. Det understrekes at implementeringen av ECVET må baseres på felles prinsipper for kvalitetssikring i yrkesrettet opplæring, slik de kommer til uttrykk blant annet i Det europeiske referanserammeverk for kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og opplæring.

Merknader
Implementeringen av ECVET gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Status
Utdanningsdirektoratet har til oppgave å delta i ECVET-user group. Etter planen skal direktoratet etablere et prosjekt i løpet av 2012. Prosjektet skal ha til oppgave å vurdere om og evt. hvordan ECVET skal implementeres i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.04.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2009
Anvendelsesdato i EU
28.07.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009H0708(02)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro