Europeisk næringslivsstatistikk: utfyllende og endrede bestemmelser om innberetning av skatte- og tollstatistikk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1704 av 14. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 ved ytterligere å spesifisere detaljene for den statistiske informasjonen som skal gis av skatte- og tollmyndighetene og endring av vedlegg V og VI

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1704 of 14 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council by further specifying the details for the statistical information to be provided by tax and customs authorities and amending its Annexes V and VI

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag V og VI til forordning (EU) 2019/2152 er det angivet, hvilke oplysninger til statistiske formål vedrørende eksport og import af varer, som skatte- og toldmyndighederne i hver medlemsstat skal indberette til den kompetente nationale statistikmyndighed.

(2) Det bør præciseres, hvilke statistiske oplysninger vedrørende eksport og import af varer der skal indberettes til den kompetente nationale statistikmyndighed af skatte- og toldmyndighederne i hver medlemsstat, jf. bilag V og VI til forordning (EU) 2019/2152.

(3) For at sikre, at de oplysninger, som skattemyndighederne indberetter til den nationale statistikmyndighed til statistiske formål, indeholder oplysninger om fjernsalg af varer inden for Fællesskabet, er det nødvendigt at ændre bilag V til forordning (EU) 2019/2152.

(4) Det er nødvendigt at ændre bilag VI til forordning (EU) 2019/2152 for at sikre, at toldmyndighedernes forpligtelse til at indberette toldangivelsesdata til deres nationale statistikmyndighed ved centraliseret toldbehandling, jf. artikel 179 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013, hvis mere end én medlemsstat er involveret, også gælder i den medlemsstat, hvor varerne befinder sig.

(5) Det er ligeledes nødvendigt at ændre bilag VI til forordning (EU) 2019/2152 for at sikre, at de nationale statistikmyndigheder kan modtage oplysninger fra deres toldmyndigheder om de anvendte toldforenklinger og om, hvilke handelsaktører der er involveret.

(6) Bilag V og VI til forordning (EU) 2019/2152 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet