Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1190 av 15. juli 2021 om de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» for referanseåret 2022, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1190 of 15 July 2021 laying down the technical specifications of data requirements for the topic ‘ICT usage and e-commerce’ for the reference year 2022, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.8.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1190 fastsetter de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» for referanseåret 2022 og fristene for oversending av rapportene om metadata og datakvalitet.

De tekniske beskrivelsene av variablene i undersøkelsen er listet opp i vedlegget til forordningen. Undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» inkluderer variabler på områder som bruk av IKT-spesialister og IKT-tjenester, IKT-sikkerhet, netthandel og nettsalg, med mer.

Fristen for oversending av data til Eurostat er satt til 5. oktober 2022. Fristene for oversending av de årlige rapportene om metadata og datakvalitet er satt til henholdsvis 31. mai og 5. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/2152, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2021
Anvendelsesdato i EU
09.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet