Europeisk år for unge 2022

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om et europeisk år for unge 2022

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Youth 2022

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 6.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.10.2021)

Kommissionen kickstarter arbejdet med at gøre 2022 til det europæiske år for unge

I lyset af kommissionsformand von der Leyens meddelelse i sin 2021 tale om Unionens tilstand vedtog Kommissionen i dag sit formelle forslag om at gøre 2022 til det europæiske år for unge. Europa har brug for alle unges vision, engagement og deltagelse for at skabe en bedre fremtid, som er grønnere, mere inkluderende og digital. Med dette forslag bestræber Europa sig på at give unge flere og bedre muligheder for fremtiden. Kommissionen offentliggør derudover sin seneste EU-ungdomsrapport, som giver et overblik over situationen for unge europæere, hvad angår uddannelse, erhvervsuddannelse, læring, beskæftigelse, aktivt medborgerskab og politisk deltagelse.

Med det europæiske år for unge agter Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet, EU-landene, regionale og lokale myndigheder, interessenter og unge at: 

  • hædre og støtte den generation, der har ofret mest under pandemien, og give dem nyt håb, ny styrke og ny tillid til fremtiden ved at fremhæve, hvordan den grønne og den digitale omstilling giver nye perspektiver og muligheder
  • tilskynde alle unge, navnlig unge med færre muligheder, fra dårligt stillede miljøer, fra landdistrikter eller fjerntliggende områder, eller som tilhører sårbare grupper, til at blive aktive borgere og aktører for positive forandringer
  • fremme de muligheder, som EU's politikker giver unge for at støtte deres personlige, sociale og faglige udvikling. Det europæiske år for unge vil gå hånd i hånd med en vellykket gennemførelse af NextGenerationEU med hensyn til at skabe kvalitetsjobs og uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder samt
  • lade sig inspirere af de unges tiltag, visioner og indsigt for yderligere at styrke og puste nyt liv i det fælles EU-projekt på grundlag af konferencen om Europas fremtid.

Kommissionen er i færd med at udarbejde sit aktivitetsprogram, og alle interesserede parter vil blive opfordret til at indsende deres idéer og forslag. En særlig undersøgelse på ungdomsportalen vil blive lanceret i de kommende dage. I samarbejde med andre EU-institutioner, EU-lande, civilsamfundsorganisationer og unge vil Kommissionen tilrettelægge en række aktiviteter i løbet af året på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan samt overveje nye initiativer. Aktiviteterne vil dække spørgsmål, der primært berører unge, i overensstemmelse med de prioriteter, der er fremhævet i ungdomsmålene, såsom lighed og inklusion, bæredygtighed, mental sundhed og trivsel samt kvalitetsbeskæftigelse. De vil inddrage unge uden for EU. Kommissionen opfordrer derfor EU-landene til at udpege en national koordinator med ansvar for at tilrettelægge deres deltagelse i det europæiske år for unge.

Kommissionens forslag vil nu blive drøftet af Parlamentet og Rådet, og der vil blive taget hensyn til udtalelserne fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Arrangementerne og aktiviteterne forventes at starte i januar.

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler:

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "Pandemien har berøvet unge mange muligheder — for at opleve og udforske nye kulturer og at mødes og få nye venner. Selv om vi ikke kan give dem denne tid tilbage, foreslår vi i dag at udnævne 2022 til det europæiske år for unge. Fra klima til socialt og digitalt, vi ønsker unge mennesker i centrum for vores politiske beslutningstagning og politiske prioriteter. Vi lover at lytte til dem, sådan som vi gør på konferencen om Europas fremtid, og vi ønsker at arbejde sammen om at forme Den Europæiske Unions fremtid. En Union, der er stærkere, hvis den tager vores unges forhåbninger til sig — baseret på værdier og modige handlinger."

Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "Vores Union er et område med frihed, værdier, muligheder og solidaritet, der er enestående i verden. I takt med at vi sammen kommer stærkere ud af pandemien, vil det europæiske år for unge 2022 fremme disse principper for og med vores yngre generationer i hele Europa. Det er vores pligt at beskytte og styrke dem, fordi deres mangfoldighed, mod og dristighed er afgørende for vores fremtid som europæere."

Kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel, udtaler: "Det europæiske år for unge bør skabe et paradigmeskift med hensyn til, hvordan vi inddrager unge i politik og beslutningstagning. Målene med det europæiske år er at lytte til, engagere sig i og fremme konkrete muligheder for unge. Vi er også nødt til at bygge bro mellem generationerne. Nutidens unge er mindre interesserede i traditionelle former for deltagelse, men de er aktive med hensyn til at forsvare det, de tror på, og engagere sig på nye måder. Dette år vil gerne hylde og anerkende de unges engagement. Med denne afgørelse indleder vi en samskabelsesproces med alle interesserede parter for at bidrage til en vellykket tilrettelæggelse af det europæiske år." 

Baggrund

Det europæiske år for unge vil gå hånd i hånd med NextGenerationEU , som genåbner perspektiver for unge, herunder kvalitetsjob og uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder for fremtidens Europa, og støtter unges deltagelse i samfundet.

Det europæiske år for unge vil søge synergier og komplementaritet med andre EU-programmer, der er rettet mod unge på tværs af det politiske spektrum — fra programmer for udvikling af landdistrikterne med fokus på unge landbrugere til forsknings- og innovationsprogrammer og fra samhørighed til klimaforanstaltninger — herunder EU-programmer med international rækkevidde eller af tværnational karakter.

Derudover er Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps med budgetter på henholdsvis 28 mia. EUR og 1 mia. EUR for den nuværende finansieringsperiode, ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i færd med at skabe nye muligheder for unge. I 2022 vil et nyt program kaldet ALMA også blive lanceret for at støtte grænseoverskridende erhvervsmæssig mobilitet for dårligt stillede unge.

EU-strategien for unge 2019-2027 er rammen for samarbejde om EU's ungdomspolitik. Den støtter unges deltagelse i det demokratiske liv og har til formål at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundslivet. EU's ungdomsdialog er et centralt redskab i disse bestræbelser.

Endelig sikrer konferencen om Europas fremtid, som også vil drage sin konklusioner i 2022, at de unges synspunkter og holdninger om vores Unions fremtid bliver hørt. En tredjedel af deltagerne i de europæiske borgerpaneler og af panelrepræsentanterne i konferencens plenarforsamlinger er også unge, mens formanden for Det Europæiske Ungdomsforum også deltager i plenarforsamlingerne.

Yderligere oplysninger

EU-ungdomsrapporten

Den Europæiske Ungdomsportal

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Annen informasjon