Eurdac II-forordningen 2013 om EUs fingeravtrykksdatabase

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 av 26. juni 2013 om opprettelse av 'Eurodac' for sammenligning av fingeravtrykk med henblikk på effektiv anvendelse av forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsettelse av kriterier og ordninger for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal beskyttelse inngitt i en medlemsstat av en tredjelandsborger eller en statsløs, og om medlemsstatenes rettshåndhevende myndigheters og Europols adgang til å anmode om sammenligning med Eurodac-opplysninger med henblikk på rettshåndhevelse, og om endring av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeiskbyrå for operativ ledelse av store informasjonssystemer på området frihet, sikkerhet og rettferdighet (omarbeiding)

Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (recast)

Siste nytt

Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 24.9.2021 med pressemelding

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) Det skal gjøres en rekke vesentlige endringer i rådsforordning (EF) nr. 2725/2000 av 11. desember 2000 om opprettelse av «Eurodac» for sammenligning av fingeravtrykk med henblikk på effektiv anvendelse av Dublin-konvensjonen og av rådsforordning (EF) nr. 407/2002 av 28. februar 2002 om fastsettelse av visse regler for å gjennomføre forordning (EF) nr. 2725/2000 av 11. desember 2000 om opprettelse av «Eurodac» for sammenligning av fingeravtrykk med henblikk på effektiv anvendelse av Dublin-konvensjonen. Av klarhetshensyn bør nevnte forordninger omarbeides.

2) En felles asylpolitikk, herunder en felles europeisk asylordning, er en av komponentene i Den europeiske unions mål om gradvis å opprette et område med frihet, sikkerhet og rettferdighet som er åpent for dem som, tvunget av omstendighetene, søker internasjonal beskyttelse i Unionen.

3) På sitt møte 4. november 2004 vedtok Det europeiske råd Haag-programmet, som fastsatte målene som skal oppnås på området frihet, sikkerhet og rettferdighet i perioden 2005–2010. Den europeiske pakt om innvandring og asyl vedtatt av Det europeiske råd 15.-16. oktober 2008, oppfordret til å fullføre gjennomføringen av den felles europeiske asylordning ved å innføre en felles prosedyre med felles garantier og en ensartet status for flyktninger og for personer som har rett til subsidiær beskyttelse.

4) Ved anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 604/2013 av 26. juni 2013 om fastsettelse av kriterier og ordninger for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal beskyttelse inngitt i en medlemsstat av en tredjelandsborger eller en statsløs, er det nødvendig å fastsette identiteten til personer som har søkt om internasjonal beskyttelse og personer som er pågrepet i forbindelse med ulovlig passering av Unionens ytre grenser. For å sikre effektiv anvendelse av forordning (EU) nr. 604/2013, særlig artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og d), er det også ønskelig at hver medlemsstat tillates å kontrollere om en tredjelandsborger eller statsløs som oppholder seg ulovlig på dens territorium, har søkt om internasjonal beskyttelse i en annen medlemsstat.

5) Fingeravtrykk er viktige for å fastsette slike personers nøyaktige identitet. Det er nødvendig å etablere et system for sammenligning av deres fingeravtrykksopplysninger.

6) For dette formål er det nødvendig å opprette et system kalt «Eurodac», som består av et sentralsystem som skal drive en sentral elektronisk database med fingeravtrykksopplysninger, og de elektroniske midler for overføring mellom medlemsstatene og sentralsystemet, heretter kalt «kommunikasjonsinfrastrukturen».

7) Haag-programmet etterlyste bedre tilgang til eksisterende datalagringssystemer i Unionen. I tillegg etterlyste Stockholm-programmet en målrettet datainnsamling og en utvikling av informasjonsutvekslingen samt verktøyene for en slik utveksling på grunnlag av rettshåndhevelsesbehovene.

8) I kampen mot terrorhandlinger og andre alvorlige straffbare handlinger er det vesentlig at myndighetene med ansvar for rettshåndhevelse har så fullstendige og oppdaterte opplysninger som mulig for å kunne utføre sine oppgaver. Opplysningene i Eurodac er nødvendige for å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger som nevnt i rådsrammebeslutning 2002/475/JIS av 13. juni 2002 om bekjempelse av terrorisme eller av andre alvorlige straffbare handlinger som nevnt i rådsrammebeslutning 2002/584/JIS av 13. juni 2002 om den europeiske arrestordre og prosedyrene for overlevering mellom medlemsstatene. Med forbehold for vilkårene fastsatt i denne forordning bør opplysningene i Eurodac derfor være tilgjengelige for sammenligning for medlemsstatenes utpekte myndigheter og Det europeiske politibyrå (Europol).

9) De fullmakter som myndighetene med ansvar for rettshåndhevelse er gitt med hensyn til tilgang til Eurodac, bør ikke berøre den rett en person som har søkt om internasjonal beskyttelse, har til å få sin søknad behandlet i rett tid i samsvar med den relevante lovgivning. Videre bør denne rett heller ikke berøres av en eventuell oppfølging etter et «treff» i Eurodac.

10) I sin melding til Rådet og Europaparlamentet av 24. november 2005 om større effektivitet, bed re samvirkingsevne og synergieffekter mellom europeiske databaser på området justis- og innenrikssaker, anførte Kommisjonen at myndigheter som har ansvar for indre sikkerhet kunne få tilgang til Eurodac i klart definerte tilfeller, når det foreligger begrunnet mistanke om at en gjerningmann av en terrorhandling eller annen alvorlig straffbar handling har søkt om internasjonal beskyttelse. I nevnte melding anførte Kommisjonen også at hensynet til forholdsmessighetsprinsippet innebærer at søk i Eurodac bare kan gjøres når det foreligger et tungtveiende hensyn til den offentlige sikkerhet, det vil si dersom handlingen vedkommende gjerningsmann har utført, er så alvorlig at den berettiger søk i en database der personer med rent rulleblad registreres, og den konkluderte med at terskelen for når myndigheter med ansvar for indre sikkerhet kan foreta søk i Eurodac, derfor alltid må være vesentlig høyere enn terskelen for søk i strafferegistre.

11) Videre spiller Europol en sentral rolle i samarbeidet mellom medlemsstatenes myndigheter når det gjelder etterforskning av grenseoverskridende kriminalitet ved å støtte forebygging, analyse og etterforskning av kriminalitet på unionsplan. Følgelig bør også Europol få tilgang til Eurodac innen rammen av sine oppgaver og i samsvar med rådsbeslutning 2009/371/JIS av 6. april 2009 om opprettelse av et europeisk politibyrå(Europol).

12) Europol bør kunne framsette anmodninger om sammenligning med Eurodac-opplysninger bare i særlige tilfeller, under særlige omstendigheter og på strenge vilkår.

13) Ettersom Eurodac opprinnelig ble opprettet for å lette anvendelsen av Dublin-konvensjonen, utgjør tilgang til Eurodac med henblikk på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger en endring av Eurodacs opprinnelige formål som griper inn i den grunnleggende rett til privatlivets fred når det gjelder de personer hvis personopplysninger behandles i Eurodac. Et slikt inngrep må være i samsvar med lovgivningen, og lovgivningen må være formulert tilstrekkelig presist til at borgerne kan tilpasse sin atferd deretter, og den må beskytte den enkelte mot vilkårlighet og med tilstrekkelig klarhet angi omfanget av det skjønn de kompetente myndigheter er tildelt, og bestemme hvordan skjønnet skal utøves. Ethvert inngrep i et demokratisk samfunn må være nødvendig for å beskytte en berettiget og forholdsmessig interesse og stå i forhold til det lovlige formål som skal oppnås ved det.

14) Selv om det opprinnelige formålet med opprettelsen av Eurodac ikke omfattet muligheten for å anmode om sammenligninger av opplysninger med databasen på grunnlag av et latent fingeravtrykk, som er det fingeravtrykksspor som kan finnes på et gjerningssted, er muligheten for dette likevel av avgjørende betydning for politisamarbeidet. Muligheten for å sammenligne et latent fingeravtrykk med de fingeravtrykksopplysninger som er lagret i Eurodac, vil i tilfeller der det er rimelig grunn til å tro at gjerningsmannen eller offeret kan høre til en av de kategorier denne forordning omfatter, gi de myndigheter som medlemsstatene har utpekt, et svært verdifullt verktøy for å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger, for eksempel når det eneste bevismaterialet som finnes på et gjerningssted, er latente fingeravtrykk.

15) Denne forordning fastsetter også på hvilke vilkår anmodninger om sammenligning av fingeravtrykksopplysninger med Eurodac-opplysninger med henblikk på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger bør tillates, og de nødvendige garantier som skal sikre beskyttelsen av den grunnleggende rett til privatlivets fred for personer hvis personopplysninger behandles i Eurodac. Grunnen til at disse vilkår er så strenge, er at det i Eurodacs database registreres fingeravtrykksopplysninger om personer som ikke antas å ha begått en terrorhandling eller en annen alvorlig straffbar handling.

16) For å sikre at alle som har søkt om eller fått rett til internasjonal beskyttelse, behandles likt, og sikre samsvar med gjeldende EU-rett på asylområdet, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/95/EU av 13. desember 2011 om fastsettelse av standarder for vilkår som tredjelandsborgere og statsløse må oppfylle for å ha rett til internasjonal beskyttelse, for en ensartet status for flyktninger og for personer som har rett til subsidiær beskyttelse, og for innholdet i den beskyttelse som innvilges og forordning (EU) nr. 604/2013, bør denne forordnings virkeområde utvides til å omfatte personer som har søkt om subsidiær beskyttelse og personer som har rett til subsidiær beskyttelse.

17) Det er også nødvendig å kreve at medlemsstatene umiddelbart tar og oversender fingeravtrykksopplysninger for alle som har søkt om internasjonal beskyttelse og for alle tredjelandsborgere og statsløse som er pågrepet i forbindelse med ulovlig passering av en medlemsstats ytre grense, dersom de er fylt 14 år.

18) Det er nødvendig å fastsette nærmere regler for overføring av slike fingeravtrykksopplysninger til sentralsystemet, registrering av slike fingeravtrykksopplysninger og andre relevante opplysninger i sentralsystemet, oppbevaring av opplysningene, sammenligning av opplysningene med andre fingeravtrykksopplysninger, overføring av resultatene av sammenligningen og merking og sletting av de registrerte opplysninger. Slike regler kan være forskjellige for og bør være spesielt tilpasset situasjonen for de ulike kategoriene tredjelandsborgere og statsløse.

19) Medlemsstatene bør sikre at fingeravtryk ksopplysninger oversendes i en kvalitet som er egnet til sammenligning i det elektroniske systemet for gjenkjenning av fingeravtrykk. Alle myndigheter med tilgangsrett til Eurodac bør investere i hensiktsmessig opplæring og i nødvendig teknologisk utstyr. Myndigheter med tilgangsrett til Eurodac bør underrette Det europeiske byrå for operativ ledelse av store informasjonssystemer på området frihet, sikkerhet og rettferdighet, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1077/2011 («Byrået ») om særlige vanskeligheter som de støter på med hensyn til opplysningenes kvalitet, slik at disse vanskeligheter kan bli løst.

20) Det faktum at det midlertidig eller permanent er umulig å ta og/eller oversende fingeravtrykksopplysninger på grunn av at kvaliteten på opplysningene er utilstrekkelig for hensiktsmessige sammenligninger, tekniske problemer, årsaker knyttet til vern av helsen eller at den registrerte ikke bør eller kan avgi sine fingeravtrykk som følge av omstendigheter som er utenfor vedkomme ndes kontroll, bør ikke få negative følger for behandlingen av eller beslutningen vedrørende vedkommendes søknad om internasjonal beskyttelse.

21) Treff i Eurodac bør kontrolleres av en kompetent fingeravtrykksekspert for å sikre korrekt ansvarsfastsettelse i samsvar med forordning (EU) nr. 604/2013 og nøyaktig identifikasjon av den mistenkte eller offeret for en forbrytelse hvis opplysninger kan finnes lagret i Eurodac.

22) Tredjelandsborgere eller statsløse som har søkt om internasjonal beskyttelse i én medlemsstat, kan i mange år framover ha mulighet for å søke om internasjonal beskyttelse i en annen medlemsstat. Sentralsystemet bør derfor kunne oppbevare fingeravtrykksopplysninger i et tidsrom av betydelig lengde. Ettersom situasjonen for de fleste tredjelandsborgere og statsløse som har oppholdt seg i Unionen i flere år, vil være avklart etter denne tiden, eller de til og med kan ha oppnådd statsborgerskap i en medlemsstat, bør en periode på ti år være rimelig når det gjelder lagring av fingeravtrykksopplysninger.

23) Lagringsperioden bør være kortere i visse særlige situasjoner der det ikke er behov for å lagre fingeravtrykksopplysninger så lenge. Fingeravtrykksopplysninger bør slettes umiddelbart for tredjelandsborgere og statsløse som får statsborgerskap i en medlemsstat.

24) Det er hensiktsmessig å lagre opplysninger om registrerte hvis fingeravtrykk opprinnelig ble registrert i Eurodac da de innga sine søknader om internasjonal beskyttelse, og som har fått innvilget internasjonal beskyttelse i en medlemsstat, slik at opplysninger som registreres ved inngivelse av en søknad om internasjonal beskyttelse, kan sammenlignes med dem.

25) Byrået er blitt pålagt Kommisjonens oppgaver vedrørende den operative ledelse av Eurodac i samsvar med denne forordning samt visse oppgaver knyttet til kommunikasjonsinfrastrukturen, fra det tidspunkt da Byrået startet sin virksomhet 1. desember 2012. Byrået bør påta seg de oppgaver det blir pålagt i henhold til denne forordning, og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1077/2011 bør endres i samsvar med dette. I tillegg bør Europol kunne delta som observatør på møtene i Byråets styre dersom det på dagsordenen er spørsmål knyttet til anvendelsen av denne forordning som gjelder tilgang til søk i Eurodac for de utpekte myndigheter i medlemsstatene og for Europol med henblikk på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger. Europol bør kunne utpeke en representant til Byråets rådgivende gruppe for Eurodac.

26) Vedtektene for Den europeiske unions tjenestemenn (vedtektene for tjenestemenn) og ansettelsesvilkårene som gjelder for øvrige ansatte i Den europeiske union («ansettelsesvilkårene»), fastsatt i rådsforordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (samlet kalt «tjenestemannsvedtektene»), bør gjelde for alt personale som arbeider i Byrået med saker som vedrører denne forordning.

27) Det er nødvendig å fastsette tydelig det ansvar som påhviler Kommisjonen og Byrået når det gjelder sentralsystemet og kommunikasjonsinfrastrukturen, og medlemsstatene når det gjelder databehandling, datasikkerhet samt tilgang til og korrigering av registrerte data.

28) Det er nødvendig å utpeke de kompetente myndigheter i medlemsstatene og det nasjonale tilgangspunkt der anmodninger om sammenligning med Eurodac-opplysninger inngis, og å føre en liste over de operative enheter hos de utpekte myndigheter som har fullmakt til å anmode om slik sammenligning særlig med henblikk på å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger.

29) Anmodninger om sammenligning med opplysninger som er lagret i sentralsystemet, bør inngis av operative enheter hos de utpekte myndigheter til det nasjonale tilgangspunkt gjennom kontrollmyndigheten og bør være begrunnet. De operative enheter hos de utpekte myndigheter som har fullmakt til å anmode om sammenligninger med Eurodac-opplysninger, bør ikke fungere som kontrollmyndighet. Kontrollmyndighetene bør opptre uavhengig av de utpekte myndigheter og bør ha ansvar for å sikre streng overholdelse, på en uavhengig måte, av vilkårene for tilgang fastsatt i denne forordning. Kontrollmyndighetene bør deretter videresende anmodningen om sammenligning, uten å videresende begrunnelsen, gjennom det nasjonale tilgangspunkt til sentralsystemet etter å ha kontrollert at alle vilkår for tilgang er oppfylt. I ekstraordinære hastesaker der tidlig tilgang er nødvendig for å reagere på en bestemt og faktisk trussel knyttet til terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger, bør kontrollmyndigheten behandle anmodningen umiddelbart og først utføre kontrollen i etterhånd.

30) Den utpekte myndighet og kontrollmyndigheten kan være del av samme organisasjon dersom dette er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, men kontrollmyndigheten bør opptre uavhengig når den utfører sine oppgaver i henhold til denne forordning.

31) Når det gjelder vern av personopplysninger og for å utelukke systematiske sammenligninger, som bør være forbudt, bør behandling av Eurodac-opplysninger bare finne sted i særskilte tilfeller og når det er nødvendig for å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger. Et særskilt tilfelle foreligger særlig dersom anmodningen om sammenligning er knyttet til en særskilt og konkret situasjon eller til en særskilt og konkret fare i forbindelse med en terrorhandling eller annen alvorlig straffbar handling, eller til særskilte personer som det er vesentlig grunn til å anta vil begå eller har begått et slikt lovbrudd. E t særskilt tilfelle foreligger også dersom anmodningen om sammenligning er knyttet til en person som er offer for en terrorhandling eller annen alvorlig straffbar handling. De utpekte myndigheter og Europol bør dermed bare anmode om en sammenligning med Eurodac dersom de har rimelig grunn til å tro at en slik sammenligning vil gi opplysninger som vil bidra vesentlig til å forebygge, avdekke eller etterforske en terrorhandling eller annen alvorlig straffbar handling.

32) Videre bør tilgang bare gis under for utsetning av at sammenligninger med medlemsstatens nasjonale fingeravtrykksdatabaser og alle andre medlemsstaters systemer for automatisk identifikasjon av fingeravtrykk i henhold til rådsbeslutning 2008/615/JIS av 23. juni 2008 om intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig med henblikk på bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, ikke har ført til fastsettelse av den registrertes identitet. Nevnte vilkår krever at den anmodende medlemsstat utfører sammenligninger med alle andre medlemsstaters systemer for automatisk identifisering av fingeravtrykk i henhold til beslutning 2008/615/JIS som er teknisk tilgjengelige, med mindre nevnte medlemsstat kan godtgjøre at det finnes rimelige grunner til å anta at det ikke vil føre til fastsettelse av den registrertes identitet. Slike rimelige grunner foreligger dersom det i det særskilte tilfelle ikke finnes noen operativ eller etterforskningsmessig forbindelse til en gitt medlemsstat. Nevnte vilkår forutsetter at den medlemsstat som framsetter anmodningen, allerede har gjennomført beslutning
2008/615/JIS rettslig og teknisk når det gjelder opplysninger om fingeravtrykk, ettersom det ikke bør være tillatt å utføre en Eurodac-kontroll med henblikk på rettshåndhevelse dersom de ovennevnte tiltak ikke først er truffet.

33) De utpekte myndigheter bør også, forutsatt at vilkårene for sammenligning er oppfylt, før de søker i Eurodac, søke i visuminformasjonssystemet i henhold til rådsbeslutning 2008/633/JIS av 23. juni om tilgang til søk i visuminformasjonssystemet (VIS) for de myndigheter medlemsstatene har utpekt, og for Europol med henblikk på å forebygge, avdekke og etterforske terrorhandlinger og andre alvorlige straffbare handlinger.

34) For å oppnå en effektiv sammenligning og utveksling av personopplysninger bør medlemsstatene fullt ut gjennomføre og anvende eksisterende internasjonale avtaler i tillegg til gjeldende unionsrett om utveksling av personopplysninger, særlig beslutning 2008/615/JIS.

35) Barnets beste bør være et grunnleggende hensyn for medlemsstatene ved anvendelse av denne forordning. Dersom den anmodende medlemsstat fastslår at Eurodac-opplysninger gjelder en mindreårig, kan den anmodende medlemsstat bare anvende disse opplysninger med henblikk på rettshåndhevelse i samsvar med sin egen lovgivning om mindreårige og i samsvar med plikten om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

36) Selv om Unionens ansvar utenfor kontraktsforhold i forbindelse med driften av Eurodac-systemet vil være underlagt de relevante bestemmelser i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), er det nødvendig å fastsette særskilte regler for medlemsstatenes ansvar utenfor kontraktsforhold i forbindelse med driften av systemet.

37) Ettersom målet for denne forordning, nemlig å opprette et system for sammenligning av fingeravtrykksopplysninger for å bidra til gjennomføringen av Unionens asylpolitikk, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union (TEU). I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet.

38) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger får anvendelse når medlemsstatene behandler personopplysninger i samsvar med denne forordning, med mindre slik behandling foretas av medlemsstatenes utpekte myndigheter eller kontrollmyndigheter med henblikk på å forebygge, avdekke og etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger.

39) Den behandling av personopplysninger som utføres av medlemsstatenes myndigheter med henblikk på å forebygge, avdekke og etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger i henhold til denne forordning, bør omfattes av en standard for beskyttelse av personopplysninger i henhold til deres nasjonale lovgivning som er i samsvar med rådsrammebeslutning 2008/977/JIS av 27. november
2008 om vern av personopplysninger i forbindelse med politi- og rettssamarbeid i straffesaker.

40) Prinsippene fa stsatt i direktiv 95/46/EF med hensyn til beskyttelse av fysiske personers rettigheter og friheter, særlig retten til personvern, vedrørende behandling av personopplysninger bør suppleres eller klargjøres, særlig når gjelder visse sektorer.

41) Overføring av personopplysninger som en medlemsstat eller Europol i henhold til denne forordning har fått fra sentralsystemet, til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon eller en privat enhet etablert i eller utenfor Unionen, bør forbys for å sikre retten til asyl og garantere personer som har søkt om internasjonal beskyttelse at deres opplysninger ikke avsløres for tredjeland. Dette innebærer at medlemsstatene ikke bør overføre opplysninger de har fått fra sentralsystemet når det gjelder opprinnelsesstat, sted og dato for søknad om internasjonal beskyttelse, referansenummer som anvendes av opprinnelsesstaten, datoen for når fingeravtrykkene ble tatt samt datoen for når medlemsstaten(e) overførte opplysningene til Eurodac, operatørens bruker-ID samt alle opplysninger om enhver overføring av den registrerte i henhold til forordning (EU) nr. 604/2013. Nevnte forbud berører ikke medlemsstatenes rett til å overføre slike opplysninger til tredjeland som omfattes av forordning (EU) nr. 604/2013, for å sikre at medlemsstatene har mulighet til å samarbeide med slike tredjeland i henhold til denne forordning.

42) Nasjonale tilsynsmyndigheter bør overvåke lovligheten av medlemsstatenes behandling av personopplysninger, og tilsynsmyndigheten nedsatt ved beslutning 2009/371/JIS, bør overvåke lovligheten av Europols databehandling.

43) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger, særlig artikkel 21 og 22 om fortrolighet og sikkerhet ved behandling, kommer til anvendelse når Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer behandler personopplysninger i samsvar med denne forordning. Visse punkter bør imidlertid klargjøres når det gjelder ansvaret for behandling av opplysninger og tilsynet med personvernet i betraktning av at vernet av personopplysninger er av sentral betydning for at Eurodac kan fungere hensiktsmessig, og at datasikkerhet, høy teknisk kvalitet og lovligheten av søk er av avgjørende betydning for å sikre at Eurodac virker tilfredsstillende og uten problemer, og for å lette anvendelsen av forordning (EU) nr. 604/2013.

44) Den registrerte bør underrettes om formålet med behandlingen av hans eller hennes opplysninger i Eurodac og gis en beskrivelse av målene i forordning (EU) nr. 604/2013 og den bruk rettshåndhevende myndigheter kan gjøre av hans eller hennes vedkommendes opplysninger.

45) Nasjonale tilsynsmyndigheter bør overvåke lovligheten av medlemsstatenes behandling av personopplysninger, mens EUs datatilsynsmann, som nevnt i forordning (EF) nr. 45/2001, bør overvåke virksomheten i Unionens institusjoner, organer kontorer og byråer når det gjelder den behandling av personopplysninger som skjer i henhold til denne forordning.

46) Medlemsstatene, Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen bør sikre at de nasjonale og europeiske tilsynsmyndigheter kan føre tilstrekkelig tilsyn med bruken av og tilgangen til Eurodac-opplysninger.

47) Virksomheten ved Eurodac bør overvåkes og evalueres med jevne mellomrom, herunder med hensyn til om tilgangen for myndigheter med ansvar for rettshåndhevelse har ført til indirekte diskriminering av personer som har søkt om internasjonal beskyttelse, som anført i Kommisjonens vurdering av denne forordnings overenstemmelse med Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter («pakten»). Byrået bør legge fram en årsrapport om sentralsystemets virksomhet for Europaparlamentet og Rådet.

48) For behandling av opplysninger som er registrert i sentralsystemet i strid med Eurodacs formål, bør medlemsstatene innføre et system med sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.

49) Det er nødvendig at medlemsstatene underrettes om status for bestemte asylprosedyrer for å legge til rette for en hensiktsmessig anvendelse av forordning (EU) nr. 604/2013.

50) Denne forordning respekterer de grunnleggende rettigheter og overholder de prinsipper som er nedfelt i pakten. Denne forordning søker særlig å sikre full respekt for vernet av personopplysninger og retten til å søke om internasjonal beskyttelse samt å fremme anvendelsen av artikkel 8 og 18 i pakten. Denne forordning bør derfor gis tilsvarende anvendelse.

51) I samsvar med artikkel 1 og 2 i protokoll nr. 22 om Danmarks holdning vedlagt TEU og TEUV, deltar Danmark ikke i vedtakelsen av denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og får ikke anvendelse i Danmark.

52) I samsvar med artikkel 3 i protokoll nr. 21 om Det forente kongerikes og Irlands holdning med hensyn til området frihet, sikkerhet og rettferdighet vedlagt TEU og TEUV, har Det forente kongerike meddelt sitt ønske om å delta i vedtakelsen og anvendelsen av denne forordning.

53) I samsvar med artikkel 1 og 2 i protokoll nr. 21 om Det forente kongerikes og Irlands holdning med hensyn til området frihet, sikkerhet og rettferdighet vedlagt TEU og TEUV, og uten hensyn til artikkel 4 i nevnte protokoll, deltar Irland ikke i vedtakelsen av denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og får ikke anvendelse i Irland.

54) Denne forordnings geografiske anvendelsesområde bør begrenses slik at det tilsvarer det geografiske anvendelsesområde for forordning (EU) nr. 604/2013 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
24.09.2021
Høring
Høring publisert
03.05.2021
Høringsfrist
14.06.2021
Lovproposisjon
Annen informasjon