EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/596 av 18. april 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014-2020)

Regulation (EU) 2018/596 of 18 April 2018 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1295/2013 establishing the Creative Europe programme (2014 to 2020)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2018)

Sammendrag av innhold
Det europeiske ungdomsorkester ble opprettet i 1976, på bakgrunn av et vedtak fra Europaparlamentet. Orkestret, som består av unge, talentfulle musikere fra alle EU-landene, har opptrådt på vegne av unionen gjennom de siste 40 årene. Gjennom sine aktiviteter har orkestret fungert som kulturambassadør for Unionen. EUs finansiering er avgjørende for at Det europeiske ungdomsorkester kan overleve som et forum som fremmer europeiske verdier, mangfold og unge talenter. Programmet Kreativt Europa (2014-2020) og tidligere finansieringsordninger innenfor kultursektoren har støttet orkestret på ulike måter. For å sikre videreføring av Det europeiske ungdomsorkesters aktiviteter har Rådet besluttet at orkestret vil motta finansiering fra Kreativt Europa-programmet frem til og med 2020.

Forslaget endrer forordning nr 1295/2013 for så vidt angår delprogrammet Kultur under Kreativt Europa. Finansieringen av Det europeiske ungdomsorkester vil komme fra den eksisterende finansieringsrammen for Kreativt Europa, og vil ikke kreve ytterligere ressurser fra EUs budsjett. Det europeiske ungdomsorkesters aktiviteter er i overenststemmelse med målene i Kreativt Europa.

Det er ingen rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for kultur vil behandle rettsakten.

Status
Deltakelse i Det europeiske ungdomsorkester skjer på grunnlag av bilaterale avtaler mellom orkestret og det enkelte EU-medlemsland. Fra norsk side har vi tatt opp med EU-kommisjonen spørsmålet om norsk deltakelse i orkestret. Avklaring fra Kommisjonen avventes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.04.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kulturdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0596
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro