EU-plattformen for fornybar energi

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2003 av 6. august 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/2001 ved opprettelse av EU-plattformen for fornybar energi

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2003 of 6 August 2021 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing the Union renewable development platform

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv (EU) 2018/2001 fastsættes en række samarbejdsmekanismer med henblik på at lette opfyldelsen af Unionens mål for vedvarende energi på en omkostningseffektiv måde, herunder statistiske overførsler af energi fra vedvarende energikilder mellem medlemsstaterne. Statistiske overførsler, som foretages i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF og artikel 8 i direktiv (EU) 2018/2001, giver de medlemsstater, der ikke opfylder deres mål for vedvarende energi som fastsat i direktiv 2009/28/EF eller deres bidrag til vedvarende energi, jf. artikel 3 i direktiv (EU) 2018/2001, mulighed for at købe en statistisk overførsel af vedvarende energi fra medlemsstater, der overopfylder deres mål eller bidrag. Medlemsstaterne kan også anvende statistiske overførsler til at opfylde referencepunkterne for den vejledende forløbskurve i henhold til artikel 32, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 6, i direktiv (EU) 2018/2001 skal Kommissionen oprette en understøttende platform for de medlemsstater, der anvender samarbejdsmekanismer til at bidrage til det bindende overordnede EU-mål for vedvarende energi.

(3) For at lette de statistiske overførsler mellem medlemsstaterne har Kommissionen beføjelse til at oprette en EU-platform for udvikling af vedvarende energi (URDP). URDP bør give et overblik over medlemsstaternes mål og bidrag til opfyldelsen heraf, indeholde oplysninger fra medlemsstaterne om udbud af og efterspørgsel efter statistiske overførsler af vedvarende energi, give medlemsstaterne mulighed for at tilkendegive deres vilje til at foretage statistiske overførsler og beskrive de eventuelle betingelser for en overførsel, udpege potentielle overførselspartnere gennem en mekanisme for matchning og oplyse om medlemsstaternes kontaktpunkter med ansvar for statistiske overførsler. URDP bør også indeholde et register med vejledninger og en oversigt over tilgængelige oplysninger om indgåede ordninger om statistiske overførsler. Det bør være frivilligt at benytte URDP.

(4) URDP bør gøre det lettere at indgå aftaler om statistiske overførsler. Potentielle overførsler, der udpeges ved hjælp af mekanismen for matchning, bør ikke være juridisk bindende.

(5) Dataene om de samlede energimængder, der står til rådighed for statistiske overførsler i forbindelse med URDP, bør alt efter tilfældet komme fra tredjepartsvurderinger og fra de integrerede nationale energi- og klimaplaner, de ajourførte integrerede nationale energi- og klimaplaner og de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter, som medlemsstaterne har forelagt i henhold til forordning (EU) 2018/1999. Kommissionen bør overføre disse data til platformen. Desuden bør medlemsstaterne kunne angive omfanget af de statistiske overførsler, de er interesseret i at foretage som købere eller sælgere, samt eventuelle særlige betingelser for den statistiske overførsel, som de er interesseret i at tilføje.

(6) For at sikre beskyttelsen af følsomme oplysninger, der er relevante for overførsler mellem medlemsstaterne, bør adgangen til URDP begrænses til de specifikke kontaktpunkter, som medlemsstaterne udpeger. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 bør derfor anvendes, hvis det er relevant.

(7) For at bistå medlemsstaterne med at foretage statistiske overførsler af energi fra vedvarende energikilder bør Kommissionen stille vejledende materiale om URDP til rådighed, herunder en brugermanual og standarddokumenter samt relevante oplysninger om indgåede aftaler om statistiske overførsler.

(8) For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2021
Anvendelsesdato i EU
20.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet