EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa (2008)

Tittel

Rådsrekommandasjon av 20. november 2008 om mobilitet av unge volontører i Europa

Recommendation of the European Council of 20 November 2008 on the mobility of young volunteers across the European Union

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, januar 2010)

Sammendrag av innhold
Fremme av mobilitet for unge volontører er en forutsetning for å bedre betingelsene for samarbeid mellom europeiske organisasjoner som gjennomfører volontørtjenester for ungdom.

Medlemslandene anbefales blant annet å: Bedre informasjonen, nasjonalt og på europeisk plan, om de mulighetene volontørtjenesten kan gi Støtte utviklingen av vertskapskapasiteten innen europeisk volontørtjeneste Støtte etableringen av kontaktpunkter for unge europeiske volontører i de nasjonale kontorene for programmet ”Aktiv ungdom” Fremme bruken av eksisterende europeiske mekanismer som kan fremme ungdoms mobilitet Fremme anerkjennelse av den kunnskapen ungdom opparbeider gjennom volontørtjenesten Gi ungdom med færre muligheter spesiell oppmerksomhet for å fremme deres deltakelse i volontøraktiviteter.

Merknader
Innlemmelse av rådsrekommandasjonen vil gjøre det lettere for Norge å delta i samarbeidet om oppfølgingen av EUs hvitbok om ungdomspolitikk (2001) og samarbeidet innen gjennomføringen av EUs nye strategi for utviklingen av ungdomspolitikken (2010-2018).

Rekommandasjonen er ikke bindende og er i stor grad dekket av forpliktelsene vi har gjennom deltakelse i programmet ”Aktiv ungdom”. Rapportering i henhold til de 13 anbefalingene som er rettet til medlemslandene, dreier seg i alt vesentlig om å informere og eventuelt styrke det informasjons- og veiledningsarbeid som det nasjonale kontoret for ”Aktiv ungdom” gjør for å fremme volontørtjenesten innenfor programmet.

Sakkyndige instansers merknader
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008H1213(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro