Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 for å etablere en unionliste over tilsetningsstoffer

Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler ved at det innføres en unionsliste over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler. Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 har inntil nå stått "tomt". Forordningen vil etter ulike overgangsordninger oppheve og erstatte de "gjenlevende" bestemmelsene om dette i direktivene 94/35/EF (om søtstoffer i næringsmidler), 94/36/EF (om fargestoffer i næringsmidler) og 95/2/EF (om andre tilsetningsstoffer til næringsmidler enn søtstoffer og fargestoffer) - alle med tilhørende endringsdirektiver.

Forordningen skal etter artikkel 4 tre i kraft 20 dager etter at den er publisert i Official Journal, men det fremgår av overgangsbestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 og 3 at de aller fleste bestemmelsene i den nye unionslisten først skal gjelde fra 1. juni 2013 - samtidig som de "gjenlevende" bestemmelsene i direktivene 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF oppheves. Som et unntak fra dette, fremgår det av artikkel 2 nr. 2 og 4 at godkjenningen av det nye tilsetningsstoffet methacrylate copolymer (E 1205) og den nye reguleringen av bruk av silikondioksid (E 551) i salterstatninger skal gjelde allerede fra det tidspunktet som forordningen som inneholder den nye unionslisten trer i kraft. Næringsmidler som lovlig har blitt satt i omsetning før 1. juni 2013, men som ikke oppfyller kravene i den nye unionslisten, skal etter artikkel 2 nr. 5 fortsatt kunne omsettes frem til utløpet av produktenes holdbarhetstid. Videre fremgår det av artikkel 3 at hastevedtaket i forordning (EF) nr. 884/2007 om forbud mot bruk av Red 2G (E 128) som fargestoff, oppheves fra 1. juni 2013 som følge av at tilsetningsstoffet er fjernet fra den nye unionslisten.

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er delt inn i fem deler. Del A inneholder i punkt 1 en introduksjon over hva unionslisten omfatter (tilsetningsstoffets navn og E-nummer, hvilke næringsmidler som tilsetningsstoffet kan tilsettes, bruksbetingelser og restriksjoner for omsetning av tilsetningsstoffet til den endelige forbruker) og i punkt 2 en del generelle bestemmelser om tilsetningsstoffer til næringsmidler og vilkår for bruk av disse. Del B inneholder en liste over alle godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler sortert etter kategoriene fargestoffer, søtstoffer og andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer. Del C inneholder definisjoner av grupper av tilsetningsstoffer (gruppe I: ikke navngitt, men inneholder med noen få unntak tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk quantum satis, gruppe II: fargestoffer godkjent for bruk quantum satis, gruppe III: fargestoffer godkjent for bruk opp til en maksimalgrense, gruppe IV: polyoler og gruppe IV: andre tilsetningsstoffer som kan reguleres i kombinasjon). Del D lister opp 18 ulike matvarekategorier med underkategorier. Del E inneholder en oversikt over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler og vilkår for bruk systematisert etter ulike matvarekategorier, jf. del D. Den systematiske tilnærmingen i del D og E, med blant annet inndeling etter ulike matvarekategorier, er ny i EU, men tilsvarer langt på vei oppbygningen av systemet i Codex Alimentarius General Standard for Food Additives (GFSA) og den gjeldende norske "positivlisten" i vedlegg I til forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler som er basert på de gjeldende "gamle" direktivene om dette.

Det fremgår av artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 at tilsetningsstoffer til næringsmidler som er godkjent etter direktivene 94/35/EF (om søtstoffer i næringsmidler), 94/36/EF (om fargestoffer i næringsmidler) og 95/2/EF (om andre tilsetningsstoffer til næringsmidler enn søtstoffer og fargestoffer), skal overføres til den nye unionslisten etter en såkalt revurdering ("review"). Som følge av denne revurderingen er det gjort en del endringer i den nye unionslisten sammenliknet med dagens rettstilstand. Det fremgår videre av artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1333/2008 at EFSA skal gjennomføre nye risikovurderinger av alle tilsetningsstoffer til næringsmidler som var godkjent før 20. januar 2009. Som nevnt ovenfor, er det i forordning (EU) nr. 257/2010 fastsatt et re-evalueringsprogram som gir en oversikt over når de ulike tilsetningsstoffene skal være risikovurdert på nytt. For så vidt gjelder enkelte tilsetningsstoffer, har EFSA allerede før fastsettelsen av forordning (EU) nr. 257/2010 gjort nye risikovurderinger og på bakgrunn av disse er det i den nye unionslisten foreslått endringer sammenliknet med dagens rettstilstand.

For eksempel er bruksbetingelsene for lycopene som fargestoff endret p.g.a. nedsatt ADI, noen fargestoffer har blitt fjernet i enkelte matvarekategorier fordi ikke benyttes i disse kategoriene, etylester av beta-apo-8´-carotenoic acid (C 30) (E 160f) er tatt ut fordi det ikke lenger produseres, Red 2G (E 128) og Brown FK (E 154) er fjernet. Canthaxanthin (E 161g) benyttes ikke i næringsmidler, men i enkelte medisinske produkter. Dette fargestoffet blir derfor stående i listen over godkjente tilsetningsstoffer, men er ikke tillatt i noen matvarekategorier. Bruksbetingelsene for anti-klumpemidlet silikondioksid (E 551) i salterstatninger endres fordi EFSA endret ADI til "not specified" og bruk av tilsetningsstoffet methacrylate copolymer (E 1205) som glansemiddel i kosttilskudd i fast form er blitt godkjent.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Rettsakten har vært på høring, og ingen høringsinstanser hadde merknader.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten medfører en ytterligere harmonisering av rettsområdet på unionsnivå, noe som må antas å ha en overvekt av positive administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 11. november 2011, og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2011
Anvendelsesdato i EU
01.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 511-687
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2012
Anvendes fra i Norge
18.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1129
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro